Relacja: GIS, Modelowanie i monitoring w zarządzeniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyła się VIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTAMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Miejsce konferencji to Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja zgromadziła 135 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne. Przedstawiono 18 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach została opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w j. pol. i ang. opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym „Eksploatacja wodociągów i kanalizacji”, nr 15 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”

Przedstawiono wiele interesujących referatów, przede wszystkim z zakresu wdrażania baz danych typu GIS i Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną w przedsiębiorstwach, a także modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Inteligentnych Systemów Zaopatrzenia w Wodę i Inteligentnych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Sieciową. Szczególnie cenne były informacje zawierające doświadczenia pracowników przedsiębiorstw wodociągowych z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące  nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery w ich wdrażaniu.

Z przebiegu obrad wyłaniają się dwie główne kwestie:

  • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu, w szczególności w średnich i małych firmach wodociągowych;
  • jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w inspirowaniu i podejmowaniu inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne otwarte oprogramowanie baz danych jak np. QGIS.

W imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji     

Prof. Marian Kwietniewski

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Zarząd Główny Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych                         

 

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Patronatem   medialnym objęły  konferencję czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna,  Inżynier Budownictwa, Instal i Technologia Wody. 

Zmiana rozmiaru fontu