IDUB PW: Holistyczna analiza efektywności redukcji mikrozanieczyszczeń w odnowie wody z wykorzystaniem procesów pogłębionego utleniania i towarzyszących procesów wstępnych i wtórnych

Tytuł projektu: Holistyczna analiza efektywności redukcji mikrozanieczyszczeń w odnowie wody z wykorzystaniem procesów pogłębionego utleniania i towarzyszących procesów wstępnych i wtórnych
Kierownik projektu: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Okres realizacji:04.2023 – 03.2025
Źródła finansowania: IDUB, konkurs Young PW

Opis projektu:

Od końca XX w. podejmuje się intensywne badania nad znalezieniem skutecznych sposobów na walkę z niedoborem wody słodkiej na świecie. Jednym z rozwiązań przynoszącym bardzo dobre efekty jest odnowa wody ze ścieków komunalnych, która wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego i celów Agendy 2030. Konwencjonalne układy posiadające trzeci stopień oczyszczania są w stanie zagwarantować na odpływie wodę dobrej jakości w  zakresie podstawowych parametrów zanieczyszczeń (BZT5, azot, fosfor). Największe wyzwanie stanowi obecnie jednak usuwanie zanieczyszczeń, które występują w ściekach oczyszczonych w ilościach śladowych. Zanieczyszczenia te mogą być składnikiem np. chemikaliów, leków, insektycydów, barwników, materiałów wybuchowych. Jedną z dostępnych technologii usuwania zanieczyszczeń trudno rozkładalnych z wody i ścieków są metody pogłębionego utleniania. W ostatnich latach na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych zagadnieniom tym poświęcone są już całe sesje tematyczne obrad.

Ponadto, badania wykazały, iż związki zawarte w ściekach oczyszczonych reagują z utleniaczami, formując uboczne produkty utleniania, które wykazują działanie kancerogenne np. trihalometany i bromiany. Obecne badacze skupiają się na zmniejszeniu ryzyka emisji tych związków, np. za pomocą koagulacji, filtracji, lub stosowania innych metod dezynfekcji, m.in. promieniowania UV.

Celem projektu jest analiza efektywności redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w celu ponownego wykorzystania wody na wybrane cele, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mikrozanieczyszczeń (ang. contaminants of emerging concern). Zakłada się  przeprowadzenie analiz dla ścieków oczyszczonych pochodzących z dwóch różnych źródeł: dużej oczyszczalni dla aglomeracji miejskiej i małej oczyszczalni położonej na terenie podmiejskim. W ramach projektu planuje się zrealizowanie 8 zadań badawczych.

Zmiana rozmiaru fontu