IŚ nst – sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska studiów niestacjonarnych posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk matematyczno–przyrodniczych i technicznych oraz umiejętność korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych.

W czasie studiów uzyskał wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, zdobył umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów technicznych związanych, w zależności od wyboru ścieżki kształcenia, z:

  • kształtowaniem i ochroną środowiska,
  • ciepłownictwem i ogrzewnictwem,
  • wentylacją i klimatyzacją,
  • gazownictwem,
  • zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków,
  • unieszkodliwianiem odpadów i oczyszczeniem miast.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Posiada umiejętności posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zmiana rozmiaru fontu