IŚII – sylwetka absolwenta

Absolwent II stopnia kierunku IŚ nst posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną, przede wszystkim w zakresie: monitoringu i ochrony środowiska miejskiego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Wiedza ta daje Absolwentowi podstawę do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych, planowania i programowania inwestycji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany zwłaszcza do projektowania, realizacji i eksploatacji podstawowych elementów komunalnej infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zmiana rozmiaru fontu