ISiW

Czym zajmuje się inżynier ISiW?

Inżynier ISiW potrafi:

  • projektować i realizować sieci i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne oraz nieskomplikowane instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i gazownictwa;
  • projektować i eksploatować obiekty technologiczne oraz urządzenia związane z uzdatnianiem wody i unieszkodliwianiem ścieków;
  • projektować i wykonywać obiekty infrastruktury technicznej związanej z budownictwem hydrotechnicznym w zakresie budowli piętrzących i zbiorników wodnych;
  • projektować systemy ochrony budynków i wykopów budowlanych przed wodami gruntowymi.

Czego będziesz się uczyć?

Specjalność ISiW łączy w sobie dwie dziedziny nauki i techniki dotyczące problematyki gospodarowania wodą. Inżynieria sanitarna zajmuje się metodami zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.

Ten dział obejmuje projektowanie zewnętrznych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz daje podstawę do projektowania procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Inżynieria wodna zajmuje się projektowaniem i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.

Jest to dziedzina ściśle związana z budownictwem, jednak ze względu na istotny wpływ obiektów wodnych na środowisko naturalne, traktowana jest jako gałąź inżynierii środowiska.

Zakres wykładanego materiału obejmuje zasady projektowania i eksploatacji m.in. zapór, jazów i systemów odwodnień budowlanych.

Co po studiach?

  • przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe i eksploatacyjne związane z instalacjami budowlanymi i budownictwem;
  • firmy budowlane i consultingowe;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i ochroną środowiska.

Zmiana rozmiaru fontu