ISiW – sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna potrafi:

  • projektować i realizować sieci i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne oraz nieskomplikowane instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i gazownictwa;
  • projektować i eksploatować obiekty technologiczne oraz urządzenia związane z uzdatnianiem wody i unieszkodliwianiem ścieków;
  • projektować i wykonywać obiekty infrastruktury technicznej związanej z budownictwem hydrotechnicznym w zakresie budowli piętrzących i zbiorników wodnych;
  • projektować systemy ochrony budynków i wykopów budowlanych przed wodami gruntowymi.
Zmiana rozmiaru fontu