ITZ -możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności Inżynieria Terenów Zurbanizowanych znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach projektujących, wykonujących i eksploatujących instalacje i sieci komunalne,
  • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem i obsługą terenów zurbanizowanych (miejskie przedsiębiorstwa oczyszczania, zakłady przetwarzania odpadów, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, itp.),
  • biurach projektowych i firmach konsultingowych, handlowych i usługowych świadczących usługi dla gospodarki komunalnej,
  • zakładach przemysłowych (w zakresie ich powiązań funkcjonalnych z infrastrukturą miejską oraz inżynierią i ochroną środowiska),
  • branżowych firmach produkcyjno-handlowych,
  • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • wyższym i średnim szkolnictwie technicznym,
  • placówkach naukowo-badawczych.
Zmiana rozmiaru fontu