ITZ – sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Inżynieria Terenów Zurbanizowanych przygotowany jest do:

  • nadzorowania technologicznego, wykonawstwa i eksploatacji instalacji i obiektów inżynierskich związanych z gospodarką komunalną, w szczególności na terenach zurbanizowanych,
  • opracowywania koncepcji technologicznych instalacji i urządzeń stosowanych w inżynierii komunalnej,
  • przygotowywania wymaganych prawem dokumentów planistycznych w zakresie gospodarki komunalnej na terenach zurbanizowanych,
  • opracowywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki komunalnej,
  • opracowywania ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz istniejących obiektów i instalacji.
Zmiana rozmiaru fontu