IW – sylwetka absolwenta

Absolwent studiów magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska, specjalności Inżynieria Wodna (IW) posiada wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla magistra inżyniera Inżynierii Środowiska.

Zdobył także wiedzę specjalistyczną dającą podstawy do programowania i prowadzenia wieloaspektowego procesu projektowania budowli i urządzeń hydrotechnicznych, począwszy od fazy studiów wstępnych, lokalizacji i koncepcji – poprzez ocenę wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne oraz studium wykonalności, do projektów: budowlanego i wykonawczego.

Potrafi określić stosowne oczekiwania wobec wykonawców badań i opracowań specjalistycznych, zintegrować wynikające z nich konkluzje oraz podjąć, na ich podstawie, rozstrzygnięcia dotyczące zagadnień konstrukcyjnych i hydraulicznych realizowanych przez budowlę lub w budowli hydrotechnicznej. Zależnie od specjalizacji potrafi wykonać szczegółowe projekty techniczne konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, metalu lub gruntów, projektować materiały na obiekty hydrotechniczne i technologie realizacji tych obiektów w środowisku wód śródlądowych i na obszarach zurbanizowanych.

Ma wiedzę w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów budowli wodnych, prawa wodnego, budowlanego i ochrony środowiska oraz zarządzania i ekonomiki gospodarki wodnej. Absolwent ma także umiejętności umożliwiające prowadzenie działalności naukowo-badawczej.

Zmiana rozmiaru fontu