Horizon Europe: Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR)

Tytuł projektu: Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR)
Kierownik projektu: Jose Fermoso (lider projektu), dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni (w PW)
Jednostka realizująca: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska oraz Zakład Biologii)
Lider projektu: FUNDACION CARTIF
Źródła finansowania: Horyzont Europa
Okres realizacji: 01.09.2022-30.08.2026

 

Celem projektu K-HEALTHinAIR (K-HiA, Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH), finansowanego ze środków programu Horizon Europe, jest ocena wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na zdrowie człowieka. Zostanie ona oparta na wynikach badań klinicznych, realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, w grupie 350 osób narażonych na oddziaływanie takich zanieczyszczeń. Jednocześnie prowadzony będzie rozbudowany monitoring chemicznych i biologicznych zanieczyszczeń powietrza. W tym celu wybrano kilka rodzajów reprezentatywnych lokalizacji. Identyfikacja determinantów zanieczyszczenia powietrza zostanie przeprowadzona dzięki szczegółowym badaniom źródeł emisji zanieczyszczeń, interakcji zachodzących między różnymi czynnikami i głównych korelacji z określonymi problemami zdrowotnymi. Finalnym rezultatem projektu będzie zapewnienie przystępnych metod monitorowania i poprawy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz sformułowanie wytycznych mających wspierać interwencje podejmowane w celu ograniczenia narażenia.

W ramach projektu zebranych zostanie szereg rodzajów danych, w tym w szczególności danych o zdrowiu publicznym, stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza i danych dotyczących pacjentów poddanych badaniom klinicznym. Zrealizowana zostanie trzyletnia zintegrowana kampania monitorująca w 9 scenariuszach i w 5 pilotażowych badaniach zrealizowanych w różnych krajach Europy. Konsorcjum projektu obejmuje 16 instytucji z 8 krajów, w tym: 5 centrów i instytutów badawczych i technologicznych, 2 szpitale, 4 uczelnie, 2 przedsiębiorstwa przemysłowe, 2 start’upy oraz instytucja świadcząca usługi cyfrowe w systemach opieki zdrowotnej i społecznej.

W zadaniach realizowanych przez Politechnikę Warszawską udział wezmą zespoły naukowe z Zakładu Biologii i Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Zmiana rozmiaru fontu