Koronawirus – 2 poziom ograniczeń

Informujemy, że na Politechnice Warszawskiej został wprowadzony 2 stopień ograniczeń. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, kształcenie zdalne, praca stacjonarna lub zdalna. Uczelnia funkcjonuje w poważnie ograniczonym trybie. Więcej o stopniach ograniczeń można przeczytać na stronie głównej PW.

Na poziomie 2 obowiązują następujące zasady:

Zasady bezpieczeństwa

 • odległość między stanowiskami pracy bezwzględnie co najmniej 1,5 m
 • odległość między osobami podczas kontaktu, oczekiwania w kolejce, przemieszczania się itp. bezwzględnie co najmniej 1,5 m
 • bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa w budynkach uczelnianych
 • bezwzględne umieszczenie przy wejściu do budynków płynów do dezynfekcji rąk
 • bezwzględna obowiązkowa i częsta dezynfekcja rąk, pomieszczeń, wspólnych przestrzeni w obiektach
 • bezwzględne obowiązkowe i częste wietrzenie pomieszczeń
 • bezwzględne stosowanie się do ograniczeń w liczbie osób przebywających w jednym czasie w pomieszczeniu
 • zalecane ograniczenie obiegu papierowych dokumentów do niezbędnego minimum, zalecana 24-godzinna kwarantanna dokumentów

Kształcenie

 • zajęcia (w tym praktyczne i sportowe) w formule zdalnej, możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych z zachowaniem wszystkich zaostrzonych zasad bezpieczeństwa i po uzyskaniu zgody Rektora; wniosek przedstawiony przez kierownika jednostki wcześniej opiniuje Zespół ds. koordynacji działań prewencyjnych związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa – zgodnie z §2 Zarządzenia Rektora nr 127/2020
 • zalecane organizowanie egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych w trybie zdalnym; dopuszczalny tryb stacjonarny po dostosowaniu do zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
 • udział w rywalizacji sportowej możliwy przy zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa określonych przez organizatorów wydarzeń
 • zalecany kontakt z prowadzącymi z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Organizacja pracy

 • pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni pracują w trybie mieszanym/rotacyjnym lub zdalnym, z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa i na podstawie decyzji kierowników jednostek
 • pracownicy administracyjni i techniczni pracują w trybie mieszanym (naprzemiennie stacjonarnie i zdalnie), z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
 • możliwość pracy zdalnej za zgodą kierownika jednostki lub na jego wniosek za zgodą Prorektora ds. Ogólnych, Kanclerza lub Kwestora (zgodnie z podległością służbową)
 • ograniczenie kontaktów osobistych między pracownikami i z pracownikami do niezbędnego minimum, zalecany kontakt przy użyciu środków porozumiewania się na odległość

Dostępność uczelni

 • budynki uczelni dostępne dla społeczności PW z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa (zachowanie dystansu społecznego, limity osób, obowiązek zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk) i zasad wprowadzonych przez kierowników obiektów (pomiar temperatury przy wejściu, wpis do księgi wejść/wyjść i inne)
 • możliwe ograniczenia w dostępności budynków dla osób spoza PW (np. konieczność wcześniejszego umówienia się), szczegółowe zasady określają kierownicy obiektów

Wydarzenia

 • zawieszenie organizacji wydarzeń stacjonarnych na terenie uczelni
 • możliwość organizowania wydarzeń zdalnych na ogólnych zasadach

Wyjazdy

 • zalecane unikanie wyjazdów zagranicznych, poza wyjazdami wynikającymi z konieczności realizacji wcześniej zawartych indywidualnych, niemożliwych do zmiany umów
 • wyjazdy (krajowe i zagraniczne) studentów nieobjęte programem studiów możliwe po uzyskaniu zgody Rektora; wniosek o taką decyzję może złożyć kierownik podstawowej  lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej oraz Przewodniczący Samorządu Studentów; zalecane jest przełożenie wyjazdów
 • wyjazdy zagraniczne studentów w ramach programu Eramus+ lub umów bilateralnych możliwe w wyjątkowych przypadkach i na zasadach określonych w Decyzji Rektora nr 191/2020
 • wyjazdy krajowe pracowników i doktorantów możliwe po zastosowaniu się do ogólnych zasad i z zachowaniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa; zalecane jest przełożenie wyjazdów
 • wyjazdy zagraniczne pracowników i doktorantów możliwe po zastosowaniu się do ogólnych zasad i z zachowaniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa; zalecane jest przełożenie wyjazdu; osoby wyjeżdżające podpisują oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 104/2020

Akademiki

 • zaostrzone zasady bezpieczeństwa wprowadzone przez Kanclerza (zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniani nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcja rąk i wspólnych przestrzeni)
 • możliwość kwaterowania i wykwaterowania z uwzględnieniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa
 • możliwość wykwaterowania z akademika przy zachowaniu ważności skierowania do końca okresu, na jaki zostało ono przyznane (możliwość powrotu do akademika w razie konieczności)
 • zakaz przyjmowania gości z zewnątrz
 • możliwość przekwaterowania (ze względu na sytuację epidemiczną) do innych pokoi lub akademików tych osób, które pozostały w akademikach
 • bezwzględny zakaz zgromadzeń i organizacji spotkań
 • możliwe używanie wspólnych pomieszczeń (jak pokoje cichej nauki, sale TV czy przechowalnie bagażu) pod warunkiem spełnienia zaleceń GIS i zaostrzonych zasad bezpieczeństwa; ostateczną decyzję podejmuje kierownik DS w porozumieniu z Radą Mieszkańców
 • bezwzględne ograniczenie osobistych kontaktów między mieszkańcami, pracownikami oraz mieszkańcami i pracownikami do minimum
 • w kontaktach mieszkaniec – pracownik bezwzględnie zalecany kontakt mailowy lub telefoniczny, kontakt osobisty dopuszczalny po wcześniejszym umówieniu się

Najważniejsze akty prawne:

 

Zmiana rozmiaru fontu