Laboratorium Badań Filtracji

W Laboratorium Badań Filtracji prowadzone są badania:

  • właściwości filtracyjnych gruntów naturalnych – spoistych i niespoistych – oraz materiałów antropogenicznych i zawiesin biopolimerowych,
  • odporności filtracyjnej gruntów i deformacji filtracyjnych, m.in. sufozji mechanicznej, erozji, kolmatacji, upłynnienia statycznego, wyparcia.
Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • aparat ITB-ZW-K2, aparaty do badań współczynnika filtracji przy zmiennym gradiencie hydraulicznym,
  • stanowisko badawcze dedykowane badaniom filtracji z wykorzystaniem metody termomonitoringu, wyposażone w komorę badawczą o objętości około 0,1 m3, źródło ciepła oraz czujniki temperatury (28 szt.) podłączone do urządzenia do akwizycji danych pomiarowych opartego na platformie typu Arduino. Rozmieszczenie źródła ciepła i czujników temperatury jest ustalane w zależności od wykonywanych badań,
  • stanowisko badawcze do pomiaru współczynnika filtracji gruntu metodą o stałym gradiencie hydraulicznym, wyposażone w manometry, komory o średnicy 80 mm, zbiornik przelewowy i zestaw do odpowietrzania wody (zbiornik, pompę próżniową, kolbę filtrującą).
  • współczynnik filtracji gruntu metodą o stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym,
  • gradienty krytyczne, przy których występują deformacje filtracyjne: sufozja, kolmatacja, erozja, upłynnienie statyczne, wyparcie.
Kontakt
Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof uczelni 

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu