Laboratorium Badań Filtracji

W Laboratorium Badań Filtracji studenci I stopnia studiów: stacjonarnych specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna oraz niestacjonarnych specjalności Inżynieria Komunalna mają możliwość samodzielnego wykonania badań laboratoryjnych z zakresu właściwości filtracyjnych gruntów naturalnych – spoistych i niespoistych – oraz materiałów antropogenicznych. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień filtracji oraz odporności filtracyjnej gruntów i deformacji filtracyjnych (sufozji, erozji, kolmatacji, upłynnienia statycznego, wyparcia) mogą również realizować badawcze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, samodzielnie wykonując badania w Laboratorium Filtracji.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • aparat ITB-ZW-K2, aparaty do badań współczynnika filtracji przy zmiennym gradiencie hydraulicznym,
  • stanowisko badawcze dedykowane badaniom filtracji z wykorzystaniem metody termomonitoringu, wyposażone w komorę badawczą o objętości około 0,1 m3, źródło ciepła oraz czujniki temperatury (28 szt.) podłączone do urządzenia do akwizycji danych pomiarowych opartego na platformie typu Arduino. Rozmieszczenie źródła ciepła i czujników temperatury jest ustalane w zależności od wykonywanych badań,
  • stanowisko badawcze do pomiaru współczynnika filtracji gruntu metodą o stałym gradiencie hydraulicznym, wyposażone w manometry, komory o średnicy 80 mm, zbiornik przelewowy i zestaw do odpowietrzania wody (zbiornik, pompę próżniową, kolbę filtrującą)
  • badanie współczynnika filtracji gruntu metodą o stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym,
  • warunki hydrauliczne występowania deformacji filtracyjnych: sufozji, kolmatacji, erozji, upłynnienia statycznego, wyparcia,
  • badanie współczynnika filtracji gruntu z wykorzystaniem metody termomonitoringu aktywnego.
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu