Laboratorium Betonów Hydrotechnicznych

W laboratorium Betonów Hydrotechnicznych realizowane są badania właściwości zapraw cementowych oraz mieszanek betonowych skomponowanych na miejscu. Badania właściwości zapraw oraz betonów stwardniałych realizuje się na próbkach wykonanych w laboratorium lub dostarczonych przez podmioty zewnętrzne. Dodatkowo realizowane są badania właściwości betonu na odwiertach rdzeniowych pobranych z konstrukcji.
Laboratorium wyposażone jest w aparaturę do określania właściwości technologicznych oraz użytkowych zawiesin twardniejących oraz zaczynów cementowych.

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • maszyna wytrzymałościowa ZD 100 (zakres do 1000 kN)
 • wkładka do badania wytrzymałości na ściskanie zaczynów i zapraw w formie beleczek
 • wkładka do badania wytrzymałości na zginanie zaczynów i zapraw w formie beleczek
 • automatyczny mieszalnik do spoiw i zapraw
 • urządzenia do badania konsystencji mieszanki betowej, tj.:
 • aparat VeBe
 • stożek opadowy
 • stolik rozpływowy
 • urządzenie do badania napowietrzenia mieszanki betonowej
 • ręczne mieszadła do zapraw i mieszanek betonowych
 • mechaniczna mieszarka do betonu o poj. 60 dm3
 • mechaniczna mieszarka do betonu o poj. 150 dm3
 • wagi laboratoryjne o różnym zakresie i dokładności
 • wiertnica do betonu do pobierania odwiertów rdzeniowych dużej średnicy (80-200mm)
 • wiertnica do betonu do pobierania odwiertów rdzeniowych małej średnicy (30mm)
 • mechaniczna piła do materiałów budowlanych (np. cegła, beton)
 • sklerometr – młotek Schmidta typu N do określanie wytrzymałości na ściskanie betonu metodą nieniszczącą
 • detektor zbrojenia Proceq Profometer 3, lokalizacja zbrojenia w konstrukcji żelbetowej oraz określenie grubości otuliny betonowej
 • pull-off Tester Dyna, model Z-16E, firmy Proceq do określania przyczepności przez odrywanie powłok/wypraw na powierzchniach betonowych
 • zestaw elektronarzędzi niezbędnych do pracy ww. aparatury
 • maszyna do badania mrozoodporności betonu
 • aparat do badania czasu wiązania spoiw (aparat Vicata)
 • suszarka laboratoryjna
 • stanowisko do badań przyczepności przez odrywanie (pull-off) w konstrukcjach betonowych
 • aparatura do badania przepuszczalności hydraulicznej zawiesin twardniejących i zaczynów cementowych
 • stanowiska do badania właściwości płynnych zawiesin twardniejących i zaczynów, gęstości (waga Baroid’a), lepkości (lejek Marsha), filtracji (prasa filtracyjna)
 • grubościomierz ultradźwiękowy SONO M610 do określania grubości elementów stalowych metodą nieniszczącą
 • ocena stanu technicznego obiektów/konstrukcji betonowych/ żelbetowych/ stalowych budownictwa lądowego oraz hydrotechnicznego
 • projekt i nadzór prac remontowych obiektów budowlanych – lądowych
  oraz hydrotechnicznych
 • projektowanie zawiesin twardniejących
  z dodatkami mineralnymi
 • określanie właściwości zawiesin twardniejących na próbkach pobranych
  z przesłon przeciwfiltracyjnych zrealizowanych w obiektach hydrotechnicznych
 • projektowanie kompozytów na bazie spoiw mineralnych wykorzystywanych
  w budownictwie lądowym i hydrotechnicznym
 • określanie właściwości kompozytów
  na bazie spoiw mineralnych na próbkach pobranych konstrukcji w obiektach budowlanych
 • ocena poprawności projektu oraz pracy układów do retencji wody opadowej
  na terenach zurbanizowanych
 • w badaniach wykorzystywanych jest
  30 norm
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownicy laboratorium: dr hab. inż. Paweł Falaciński, prof. uczelni, dr hab. inż. Agnieszka Machowska

 
Zmiana rozmiaru fontu