Laboratorium Biologii Środowiska i Biotechnologii

Prace podejmowane w Laboratorium obejmują: biologiczną eliminację związków organicznych
i nieorganicznych z wód, ścieków, gleby i powietrza, w tym procesy bioremediacji gruntów z produktów ropopochodnych, biologicznego usuwania zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych, biodegradację chłodziw i związków refrakcyjnych zawartych w ściekach, badania wpływu pola magnetycznego na procesy biodegradacji związków organicznych, testy biodegradacji, usuwanie metali ciężkich ze ścieków przy użyciu biosorbentów i bioługowanie metali z odpadów i osadów ściekowych, analizę ilościową i jakościową biocenozy w systemach biologicznego oczyszczania ścieków, produkcję materiałów użytkowych z odpadów (wytwarzanie biologicznych związków powierzchniowo-czynnych ze ścieków, pozyskiwanie polihydroksykwasów), analizę hydrobiologiczną próbek wody, kontrolę mikrobiologiczną wody (w tym oznaczanie bakterii z rodzaju Legionella), ścieków, osadów i gleb, badania korozji mikrobiologicznej, ocenę zagrożenia zdrowia spowodowanego obecnością organizmów patogennych i potencjalnie patogennych w systemach klimatyzacji i wentylacji, sieciach wodociągowych, sieciach grzewczych, instalacjach i urządzeniach technicznych, badania obecności mikroorganizmów antybiotykoopornych w wodzie, ściekach i osadach ściekowych, ocenę właściwości antybakteryjnych nanomateriałów. W Laboratorium Biologii Środowiska i Biotechnologii stosuje się najnowsze techniki oznaczeń chemicznych i biologicznych, w tym metody biologii molekularnej PCR, RAPD-PCR i FISH.

 

 

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • mikroskop badawczy Eclipse 80i z oprogramowaniem NIS Elements AR 3.0 do analiz próbek środowiskowych,
 • mikrobiologiczne próbniki powietrza: Merck Mas100 i Mas100 Eco, Sampl’air AES Laboratoire, SAS Super ISO,
 • aparatura do izolacji i analizy DNA i RNA typu PCR: aparat do elektroforezy w żelu agarowym SubCell®GT, termocykler Eppendorf, termomikser Eppendorf, GelDoc-IT Imaging System UVP, komora PCR Workstation UVP, biofotometr Plus Eppendorf,
 •  aparatura do badań qFISH: 2 mikroskopy epifluorescencyjne Eclipse 50i z oprogramowaniem NIS Elements AR 3.0, piec hybrydyzacyjny UVP,
 •  komora laminarna do posiewów mikrobiologicznych POLON,
 • systemy do pomiarów respirometrycznych: Lovibond i AL606,
 • analizatory do pomiarów RWO oraz OWO: TOC-VCSH i TOC-5000,
 • chromatografy gazowe: HP 5890 i Agilent Technologies 7890A z detektorem masowym 5975C, Head Space Sampler 7964 i Purge Stratum PTC,
 • spektrofotometry: HACH DR2800 i HACH DR 3900 z termoblokiem LT200, Marcel Media Plus (Bio), GenesysTM, Merck Spectroquant Nova400 z termoblokiem TR 620,
 • wirówka z chłodzeniem Eppendorf Centrifuge 5810R,
 • wirówki: Biofuge 17RS Heraeus, Eppendorf 5430,
 • piec muflowy FCF.

 

 •  kontrola mikrobiologiczna powietrza, wody, ścieków, osadów i gleb,
 • oznaczenia wybranych parametrów chemicznych środowiska,
 •  analiza hydrobiologiczna próbek wody,
 •  ocena właściwości antybakteryjnych materiałów i powłok,
 •  testy biodegradacji zgodnie z normami OECD i ISO, CEN,
 • badania ilościowe i jakościowe biocenoz
  w systemach biologicznego oczyszczania ścieków, w tym identyfikacja bakterii nitkowatych,
 •  bioremediacja gruntów z produktów ropopochodnych – biopreparaty, kontrola mikrobiologiczna procesu,
 • biologiczne usuwanie zanieczyszczeń gazowych z gazów odlotowych – biopreparaty, kontrola mikrobiologiczna procesu,
 • biodegradacja chłodziw i związków refrakcyjnych zawartych w ściekach – biopreparaty, kontrola mikrobiologiczna procesu.
Kontakt
Kierownik Zakładu Biologii: prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

Kierowniczka Laboratorium: prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

 

Zmiana rozmiaru fontu