Laboratorium Centralnych Ogrzewań Wodnych

W Laboratorium może być prowadzona  działalność badawcza i dydaktyczna z zakresu badań cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych nowoczesnych oraz tradycyjnych instalacji ogrzewczych a także rzeczywistych charakterystyk cieplnych i hydraulicznych ich elementów składowych z możliwością pełnego odwzorowania rzeczywistych warunków pracy i porównania wyników pomiarów z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Prowadzone pomiary obejmują m.in.:

 1. pomiar temperatury zasilenia i powrotu z każdego grzejnika
 2. pomiar przepływu w każdym grzejniku i całym układzie
 3. pomiar spadków ciśnienia na każdym grzejniku i w całej instalacji ogrzewczej
 4. pomiar rozkładu temperatury na powierzchni grzejników z zastosowaniem techniki termowizyjnej

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
Stanowiska badawcze składają się z:

 • Doświadczalnej instalacji ogrzewania
  2-rurowego w układzie poziomym współprądowym i przeciwprądowym
 • Doświadczalnej instalacja ogrzewania
  1-rurowego w układzie poziomym
 • Doświadczalnej instalacji ogrzewania
  2-rurowego w układzie pionowym
 • Doświadczalnej instalacji ogrzewania mikroprzewodowego
 • Układu regulacji oraz monitoringu
  i zbierania danych eksploatacyjnych

 

Aparatura:

 • przetworniki różnicy ciśnienia
 • liczniki ciepła
 • termometry oporowe
 • grzejniki
 • zawory termostatyczne
 • zawory regulacji na bocznicach
  i grzejnikach
 • zawory regulacyjne dp
 • pompa z nastawą Dp
 • źródło ciepła z układem regulacji automatycznej
 • układ regulacji oraz monitoringu
  i zbierania danych eksploatacyjnych
 • badania rzeczywistych charakterystyk cieplnych i hydraulicznych oraz efektywności energetycznej pracy grzejników i instalacji ogrzewczej
  w zależności od jej typu
 • badania wpływu utrzymywanej na rozdzielaczu różnicy ciśnienia na warunki pracy poszczególnych grzejników i ocena (wyznaczenie) warunków granicznych wartości
  wymaganego autorytetu zaworów termostatycznych
 • badania wpływu przyjętej na temperatury zasilenia tz na warunki pracy poszczególnych grzejników i ocena dokładności utrzymania wymaganej temperatury wewnętrznej ti oraz efektywności energetycznej układu
 • badania wpływu zmian temperatury zasilenia i wielkości przepływu wody
  na dokładność  wskazań nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Mieczysław Dzierzgowski

Zmiana rozmiaru fontu