Laboratorium Centralnych Ogrzewań Wodnych

W Laboratorium może być prowadzona  działalność badawcza i dydaktyczna z zakresu badań cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych nowoczesnych oraz tradycyjnych instalacji ogrzewczych a także rzeczywistych charakterystyk cieplnych i hydraulicznych ich elementów składowych z możliwością pełnego odwzorowania rzeczywistych warunków pracy i porównania wyników pomiarów z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Prowadzone pomiary obejmują m.in.:

 1. pomiar temperatury zasilenia i powrotu z każdego grzejnika
 2. pomiar przepływu w każdym grzejniku i całym układzie
 3. pomiar spadków ciśnienia na każdym grzejniku i w całej instalacji ogrzewczej
 4. pomiar rozkładu temperatury na powierzchni grzejników z zastosowaniem techniki termowizyjnej
Aparatura Potencjał dydaktyczny
Stanowiska badawcze składają się z:

 • Doświadczalnej instalacji ogrzewania
  2-rurowego w układzie poziomym współprądowym i przeciwprądowym
 • Doświadczalnej instalacja ogrzewania
  1-rurowego w układzie poziomym
 • Doświadczalnej instalacji ogrzewania
  2-rurowego w układzie pionowym
 • Doświadczalnej instalacji ogrzewania mikroprzewodowego
 • Układu regulacji oraz monitoringu
  i zbierania danych eksploatacyjnych

Aparatura:

 • przetworniki różnicy ciśnienia
 • liczniki ciepła
 • termometry oporowe
 • grzejniki
 • zawory termostatyczne
 • zawory regulacji na bocznicach
  i grzejnikach
 • zawory regulacyjne dp
 • pompa z nastawą Dp
 • Źródło ciepła z układem regulacji automatycznej
 • Układ regulacji oraz monitoringu
  i zbierania danych eksploatacyjnych
 • Porównanie mocy cieplnej grzejników oraz przewodów określonych z zależności teoretycznych ( dla danych producenta)
  i na podstawie pomiarów.
 • Określenie udziału grzejnika i zysków ciepła od przewodów w bilansie ciepła poszczególnych pomieszczeń
 • Ocena wielkości błędu na etapie projektu przy doborze powierzchni grzejników przy pominięciu  spadku temperatury w przewodach zasilających oraz zysków ciepła od przewodów rozprowadzających
 • Ocena wpływu autorytetu cieplnego grzejnika na charakterystykę regulacyjną instalacji c.o.
 •  Ocena wpływu autorytetu hydraulicznego grzejnika na charakterystykę regulacyjną instalacji
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: mgr inż. Mieczysław Dzierzgowski

Zmiana rozmiaru fontu