Laboratorium Chemii Środowiska

Profil badań Zespołu Chemii Środowiska (ZChŚ) koncentruje się na zagadnieniach związanych z chemią środowiska, oczyszczaniem wody i ścieków. ZChŚ zajmuje się analizami chemicznymi wody, ścieków, osadów dennych i ściekowych, gleby w zakresie elementarnych wskaźników chemicznych opisujących stan wszystkich elementów środowiska. Analizy przeprowadzane są zgodnie z polskimi normami. ZChŚ prowadzi badania nad metodami usuwania odpornych na konwencjonalne metody oczyszczania toksycznych, antropogenicznych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych i różnych rodzajów ścieków. ZChŚ ma duże doświadczenia w badaniu zawartości metali ciężkich w środowisku wodnym, glebowym i atmosferycznym, z uwzględnieniem ich form specjacyjnych METODĄ Tessiera i BRC oraz ma duże doświadczenie w zaawansowanych procesach utleniania chemicznego (AOP) do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz oznaczania wybranych zanieczyszczeń chemicznych w próbkach ciekłych, a elektrooksydacja – to głównie pośrednie anodowe elektroutlenianie i proces elektro-Fentona. Ponadto ZChŚ opracowuje metody oznaczania antropogenicznego zanieczyszczenia wody, ścieków, osadów i gleby. Analizator węgla organicznego jest wykorzystywany do prac naukowo-badawczych w zakresie najlepszej dostępnej technologii (BAT 11) w oczyszczaniu ścieków z instalacji odsiarczania spalin.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • spektroskop absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową (F-AAS) i w kluwecie grafitowym (GF- AAS) AA WinLab firmy PerkinElmer;
 • chromatograf gazowy sprzężony
  ze spektrometrem mas (GC-MS) Finnigan Mat.
 • analizator węgla organicznego firmy Shimadzu TOC-L z autosamplerem octopus,
 • chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890A z autosamplerem połączony z spektrometrem mas firmy Leco typu spektrometr mas (TruTOF HT), jako detektorem
 •  
 • badanie wody, ścieków
 • analiza składu osadów dennych, gleby
 • analiza metali ciężkich w fazie ciekłej i stałej
 • technologiczne procesy oczyszczania ścieków oraz odcieków ze składowisk komunalnych
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska: prof. dr hab. inż. Artur Badyda

Kierowniczka Laboratorium: prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska

Zmiana rozmiaru fontu