Laboratorium Chemii Środowiska

Profil badań Zespołu Chemii Środowiska (ZChŚ) koncentruje się na zagadnieniach związanych z chemią środowiska, oczyszczaniem wody i ścieków. ZChŚ zajmuje się analizami chemicznymi wody, ścieków, osadów dennych i ściekowych, gleby w zakresie elementarnych wskaźników chemicznych opisujących stan wszystkich elementów środowiska. Analizy przeprowadzane są zgodnie z polskimi normami. ZChŚ prowadzi badania nad metodami usuwania odpornych na konwencjonalne metody oczyszczania toksycznych, antropogenicznych zanieczyszczeń z wód powierzchniowych i różnych rodzajów ścieków. ZChŚ ma duże doświadczenia w badaniu zawartości metali ciężkich w środowisku wodnym, glebowym i atmosferycznym, z uwzględnieniem ich form specjacyjnych METODĄ Tessiera i BRC oraz ma duże doświadczenie
w zaawansowanych procesach utleniania chemicznego (AOP) do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz oznaczania wybranych zanieczyszczeń chemicznych w próbkach ciekłych, a elektrooksydacja – to głównie pośrednie anodowe elektroutlenianie i proces elektro-Fentona. Ponadto ZChŚ opracowuje metody oznaczania antropogenicznego zanieczyszczenia wody, ścieków, osadów i gleby. Analizator węgla organicznego jest wykorzystywany do prac naukowo-badawczych w zakresie najlepszej dostępnej technologii (BAT 11) w oczyszczaniu ścieków z instalacji odsiarczania spalin.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • Spektroskop absorpcji atomowej z atomizacją płomieniową (F-AAS) i w kluwecie grafitowym (GF- AAS) AA WinLab firmy PerkinElmer;
  • Chromatograf gazowy sprzężony
    ze spektrometrem mas (GC-MS) Finnigan Mat.
  • Analizator węgla organicznego firmy Shimadzu TOC-L z autosamplerem octopus,
  • Chromatograf gazowy firmy Agilent Technologies 7890A z autosamplerem połączony z spektrometrem mas firmy Leco typu spektrometr mas (TruTOF HT), jako detektorem
  • badanie wody, ścieków
  • analiza składu osadów dennych, gleby
  • analiza metali ciężkich w fazie ciekłej i stałej
  • technologiczne procesy oczyszczania ścieków oraz odcieków ze składowisk komunalnych
Kontakt

Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska: dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu