Laboratorium Komputerowe Analiz Geo i Hydrotechnicznych

Zakres prac merytorycznych prowadzonych w laboratorium obejmuje zagadnienia dotyczące obliczeń numerycznych z zakresu geotechniki i hydrotechniki. W zakresie geotechniki wykonywane są obliczenia budowli ziemnych, współpracy konstrukcji z podłożem, stateczności zboczy naturalnych i nasypów oraz przepływu wód i transportu ciepła. W zakresie hydrotechniki prace skupiają się na hydraulicznych obliczeniach cieków wodnych w ruchu ustalonym i nieustalonym oraz analizie obiektów inżynierskich zlokalizowanych na analizowanych akwenach.

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • 2 stacje robocze do obliczeń numerycznychOprogramowanie:
 • ZSoil v18,
 • ZSsoldierPileWall
 • ZSwalls
 • Autocad 2019
 • Autocad Civil 3D
 • HEC-RAS
 • MODFLOW
 • FEFLOW
 • ABAQUS
 • ANSYS
 • SOLIDWORKS
 • ocena oddziaływania inwestycji na sąsiednią zabudowę,
 • analiza stateczności zboczy i nasypów,
 • obliczenia nośności podłoża i osiadań obiektów budowlanych,
 • obliczenia przepływu wód gruntowych, projektowanie systemów odwodnień
 • obliczenia cieków wodnych w zakresie położenia zwierciadła wody w ruchu ustalonym i nieustalonym,
 • weryfikacja przebiegu obwałowań oraz aktualnych/projektowanych rzędnych koron wałów przeciwpowodziowych pod kątem skutecznej ochrony przeciwpowodziowej,
 • obliczenia hydrauliczne przepustów i obiektów mostowych
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: mgr inż. Adam Kasprzak

Zmiana rozmiaru fontu