Laboratorium Materiałów i Betonów Hydrotechnicznych. Pracownia Spoiw

W Laboratorium prowadzone są badania nad właściwościami fizycznymi spoiw, ubocznych produktów spalania oraz innych materiałów odpadowych w zakresie: gęstości, powierzchni właściwej wg Blaine’a, miałkości, stałości objętości, czasu wiązania, aktywności pucolanowej, wodożądności, kalorymetrii (tylko do celów naukowych). Wykonywane są analizy w zakresie oznaczenia odczynu i przewodności cieczy porowej w betonie oraz zawartości w niej chlorków i siarczanów. We współpracy z Laboratorium Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska możliwe jest oznaczenie zawartości chlorków i siarczanów w betonie oraz składu chemicznego popiołów. Ponadto w laboratorium wykonuje się część prac związanych z oznaczaniem wymywalności metali ciężkich z materiałów budowlanych, a mianowicie wyciągi wodne pobierane metodami batch test, tank test oraz metodą perkolacyjną. W tak otrzymanych eluatach zawartość metali ciężkich oznacza się w Laboratorium Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją płomieniową (FAAS). Dodatkowo dostępna aparatura pozwala na pobór i analizę wód z piezometrów.

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • stanowisko badawcze do badania gęstości materiałów sypkich
 • aparat Blaine’a
 • urządzenie do badania miałkości wg PN-EN 451-2
 • pierścienie Le Chateliera do badania stałości objętości
 • łaźnia wodna
 • aparat Vicata
 • kalorymetr semiadiabatyczny SemAment firmy Sika
 • stolik rolkowy
 • stanowisko do pobierania wyciągów wodnych metodą perkolacyjną
 • stanowisko do pobierania wyciągów wodnych tank testem
 • stanowisko do pobierania wyciągów wodnych batch testem
 • zestawy filtracyjne
 • pompa próżniowa
 • pompa perystaltyczna
 • zestaw do badań terenowych zawartości chlorków w wodzie (ilościowy) firmy Merck®
 • zestaw do badań terenowych zawartości siarczanów w wodzie (półilościowy) firmy Merck®
 • zestaw do badań terenowych zawartości azotanów w wodzie (półilościowy) firmy Merck®
 • urządzenie do poboru wody z piezometrów
 • Badanie właściwości fizycznych
  spoiw i UPS: gęstość, powierzchnia właściwa
  wg Blaine’a, miałkość, stałość objętości, czas wiązania, aktywność pucolanowa, wodożądność
 • Oznaczenie odczynu cieczy porowej
  w betonie
 • Oznaczenie stężenia chlorków i siarczanów w cieczy porowej w betonie
 • Oznaczenie stężenia chlorków i siarczanów w betonie (we współpracy z Laboratorium Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska)
 • Oznaczenie składu tlenkowego cementu i popiołu (we współpracy z Laboratorium Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska)
 • Pobór wyciągów wodnych metodami: Batch test, Tank test, Perkolacyjną
 • Pobór i analiza wód pobranych z piezometrów
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni 

Kierownik laboratorium:  dr inż. Łukasz Szarek

Zmiana rozmiaru fontu