Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki

W procesie kształcenia studentów na I stopniu studiów stacjonarnych specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna oraz niestacjonarnych specjalności Inżynieria Komunalna wykorzystywane jest własne zaplecze dydaktyczne. Studenci mają możliwość samodzielnego wykonania badań terenowych oraz badań laboratoryjnych z zakresu podstawowych właściwości fizycznych gruntów naturalnych, ich właściwości filtracyjnych, zagęszczalności oraz właściwości mechanicznych. Osoby, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z budową, właściwościami i zachowaniem ośrodka gruntowego, zdobytej podczas procesu kształcenia, mogą również realizować badawcze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, samodzielnie wykonując badania laboratoryjne i/lub polowe.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • zestawy świdrów ręcznych,
 • sondy dynamiczne lekkie,
 • wytrząsarka z zestawem sit,
 • cylindry, suszarki, pikonometry,
 • cylindry z tłoczkami i widełkami wibracyjnymi,
 • aparat Casagrande’a, stożek Wasiliewa, penetrometr stożkowy,
 • aparat ITB-ZW-K2, aparaty do badań współczynnika filtracji przy zmiennym gradiencie hydraulicznym,
 • stanowiska do badania kapilarności czynnej oraz kapilarności biernej (metoda polowa),
 • aparaty Proctora wraz z cylindrami do badania CBR,
 • edometry,
 • aparat bezpośredniego ścinania,
 • konsolidometr,
 • aparaty trójosiowego ściskania z możliwością badań jednoosiowego i trójosiowego ściskania w warunkach UU, CU i CD.
 • wiercenia i sondowania ręczne,
 • pomiar poziomu wody gruntowej,
 • pobieranie próbek NNS, NW, NU,
 • skład granulometryczny,
 • gęstość objętościowa, gęstość właściwa, wilgotność,
 • minimalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
 • granica płynności, granica plastyczności, granica skurczalności,
 • współczynnik filtracji,
 • kapilarność czynna i kapilarność bierna,
 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i wilgotność optymalna,
 • wskaźnik nośności CBR,
 • edometryczne moduły ściśliwości pierwotnej, wtórnej i odprężenia,
 • kąt tarcia wewnętrznego i spójność (aparat bezpośredniego ścinania i aparat trójosiowego ściskania),
 • jednoosiowe i trójosiowe ściskanie w warunkach UU, CU i CD,
 • współczynnik parcia spoczynkowego K0,
 • wytrzymałość na rozciąganie.
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierowniczka laboratorium: dr hab. inż. Agnieszka Dąbska 

Zmiana rozmiaru fontu