Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki

Zakres prac badawczych prowadzonych w Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki obejmuje:

 • badania podstawowych parametrów geotechnicznych gruntów naturalnych i materiałów antropogenicznych oraz wzajemnych zależności między parametrami w zakresie m. in. wpływu zagęszczenia na zmiany współczynnika filtracji i wytrzymałości na ścinanie, wpływu filtracji w warunkach zmiennych gradientów hydraulicznych na parametry mechaniczne,
 • oznaczenia charakterystyk naprężenie-odkształcenie gruntów spoistych i niespoistych z możliwością pomiaru odkształceń < 0,1% za pomocą czujników LVDT.
Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • zestawy świdrów ręcznych,
 • sondy dynamiczne lekkie,
 • wytrząsarka z zestawem sit,
 • cylindry, suszarki, pikonometry,
 • cylindry z tłoczkami i widełkami wibracyjnymi,
 • aparat Casagrande’a, stożek Wasiliewa, penetrometr stożkowy,
 • aparat ITB-ZW-K2, aparaty do badań współczynnika filtracji przy zmiennym gradiencie hydraulicznym,
 • stanowiska do badania kapilarności czynnej oraz kapilarności biernej (metoda polowa),
 • aparaty Proctora wraz z cylindrami do badania CBR,
 • edometry,
 • aparat bezpośredniego ścinania,
 • konsolidometr.

BADANIA POLOWE:

 • wiercenia ręczne do gł. 5,0 m,
 • sondowania ręczne do gł. 6,0 m,
 • pomiar poziomu wody gruntowej,
 • pobieranie próbek NNS, NW, NU.

BADANIA LABORATORYJNE:

 • skład granulometryczny,
 • gęstość objętościowa, gęstość właściwa, wilgotność,
 • minimalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego,
 • granica płynności, granica plastyczności, granica skurczalności,
 • współczynnik filtracji,
 • kapilarność czynna i kapilarność bierna,
 • maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i wilgotność optymalna,
 • wskaźnik nośności CBR,
 • edometryczne moduły ściśliwości pierwotnej, wtórnej i odprężenia,
 • badania konsolidacji,
 • kąt tarcia wewnętrznego i spójność,
 • jednoosiowe i trójosiowe ściskanie w warunkach UU, CU i CD,
 • współczynnik parcia spoczynkowego K0,
 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • wyznaczanie parametrów do zaawansowanych modeli gruntu np. Hardening Soil Small Strain.
Kontakt

Kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki: dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr inż. Łukasz Kaczmarek 

 

Ogólny widok laboratorium
Stanowisko nr 1, 2 i 3 – aparaty trójosiowego ściskania
Zestaw kontrolerów ciśnienia: 2 x 500 ml + 1x 250 ml (stanowisko nr 3)
Próbka z zainstalowanym zestawem czujników do pomiaru małych odkształceń
(stanowisko nr 3)
Aparat do odpowietrzania wody obsługujący komory aparatów
na stanowisku nr 1, 2 i 3
Stanowisko nr 4 – konsolidometr
Zmiana rozmiaru fontu