Laboratorium mechaniki gruntów i geotechniki

Zakres badań merytorycznych prowadzonych w laboratorium mechaniki gruntów i geotechniki obejmuje trzy grupy zagadnień.

Pierwsza grupa prowadzonych badań dotyczy gruntów naturalnych oraz materiałów antropogenicznych i obejmuje oznaczenia podstawowych parametrów geotechnicznych oraz zależności pomiędzy parametrami takimi jak np. wpływ zagęszczenia na zmiany współczynnika filtracji czy wytrzymałości na ścinanie, wpływ filtracji w warunkach zmiennych gradientów hydraulicznych na parametry mechaniczne: kąt tarcia wewnętrznego i kohezję.

Druga grupa badań dotyczy zagadnień filtracji i deformacji filtracyjnych (m.in. sufozji mechanicznej, erozji czy kolmatacji) wynikających z przepływu wody przez grunty niespoiste.

Trzecia grupa badań obejmuje oznaczenia charakterystyk naprężenie-odkształcenie gruntów spoistych i niespoistych z możliwością pomiaru odkształceń < 0,1% za pomocą czujników LVDT:

 • jednoosiowe i trójosiowe ściskanie w warunkach UU, CU, CD,
 • jednostopniowe i wielostopniowe badania przepuszczalności gruntu w różnych stanach naprężenia,
 • badania współczynnika parcia spoczynkowego K0,
 • testy trójosiowego rozciągania;
 • badania z zastosowaniem fal podłużnych i poprzecznych do określania parametrów sprężystych,
 • wyznaczanie parametrów do zaawansowanych modeli gruntu np. Hardening Soil Small Strain, – jednostopniowe i wielostopniowe badania pełzania.

Oferta usługowa:

Badania polowe:

 • wiercenia ręczne do gł. 5,0 m,
 • sondowania ręczne do gł. 6,0 m,
 • pomiar poziomu wody gruntowej,
 • pobieranie próbek NNS, NW, NU.

Badania laboratoryjne:

 • skład granulometryczny,
 • cechy fizyczne gruntu: gęstość objętościowa, gęstość właściwa, wilgotność,
 • stan gruntów niespoistych: minimalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (porowatość, wskaźnik porowatości),
 • stany i konsystencje gruntów spoistych: granica płynności, granica plastyczności, granica skurczalności,
 • współczynnik filtracji,
 • kapilarność czynna i bierna (metoda polowa),
 • zagęszczalność: maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i wilgotność optymalna,
 • wskaźnik nośności CBR,
 • edometryczne moduły ściśliwości pierwotnej, wtórnej i odprężenia,
 • badania konsolidacji,
 • kąt tarcia wewnętrznego i spójność (aparat bezpośredniego ścinania),
 • jednoosiowe i trójosiowe ściskanie w warunkach UU, CU, CD,
 • współczynnik parcia spoczynkowego K0,
 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • wyznaczanie parametrów do zaawansowanych modeli gruntu np. Hardening Soil Small Strain.

Aparatura:

 • zestaw świdrów ręcznych,
 • sondy dynamiczne lekkie,
 • wytrząsarka z zestawem sił,
 • cylindry, suszarka, pikonometry,
 • widełki wibracyjne,
 • aparat Casagrande’a, stożek Wasiliewa, penetrometr stożkowy,
 • aparat ITB-ZW-K2, aparaty do badań współczynnika filtracji przy zmiennym gradiencie hydraulicznym,
 • stanowiska do badania kapilarności czynnej,
 • aparat Proctora wraz z cylindrami do badania CBR,
 • edometry,
 • aparat bezpośredniego ścinania,
 • konsolidometr,
 • aparaty trójosiowego ściskania z możliwością badań jednoosiowego i trójosiowego ściskania w warunkach UU, CU, CD, przepuszczalności i małych odkształceń za pomocą czujników LVDT

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Kierownik Laboratorium: dr inż. Agnieszka Dąbska

Ogólny widok laboratorium
Stanowisko nr 1, 2 i 3 – aparaty trójosiowego ściskania
Zestaw kontrolerów ciśnienia: 2 x 500 ml + 1x 250 ml (stanowisko nr 3)
Próbka z zainstalowanym zestawem czujników do pomiaru małych odkształceń
(stanowisko nr 3)
Aparat do odpowietrzania wody obsługujący komory aparatów
na stanowisku nr 1, 2 i 3
Stanowisko nr 4 – konsolidometr
Zmiana rozmiaru fontu