Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi (OPZ) prowadzi działalność naukowo- badawczą i dydaktyczną w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym środowiska gruntowo-wodnego oraz zintegrowanej ochrony środowiska. W Zespole OPZ od ponad dwudziestu lat prowadzone są badania i prace wdrożeniowe związane z ochroną powierzchni ziemi. W ramach Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi w Zespole OPZ funkcjonują dwie pracownie: Pracownia Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi (PBZPZ) oraz Pracownia Badania Odorów (PBO).
Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • świdry glebowe oraz sprzęt do prac polowych firmy Eijkelkamp – pobranie próbek gleb i gruntów o strukturze naruszonej i nienaruszonej do badań laboratoryjnych, metoda wiertnicza i odkrywkowa (0–3 m p.p.t.)
 • ręczny próbnik rdzeniowy do pobierania próbek gruntu zanieczyszczonego lotnymi substancjami chemicznymi – zestaw standardowy do pobrania próbek o nienaruszonej strukturze w twardych gruntach do głębokości 5 m
 • dwa zestawy do długofalowego monitoringu zmian wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby, w skład zestawu wchodzi rejestrator danych EM50, sonda wilgotności, temperatury i EC gleby 5TE (5 szt.), studzienka instalacyjna do rejestratora
 • penetrologger firmy Eijkelkamp, elektroniczny przyrząd do badania zwięzłości gleby do głębokości 80 cm ze stożkami o kącie 60°, wbudowanym odbiornikiem GPS i akcesoriami wraz z sondą do pomiaru wilgotności gleby
 • miernik IQ160 z elektrodą pH ISFET wykonaną ze stali nierdzewnej z zaostrzoną końcówką, ułatwiającą jej wprowadzenie w glebę, do bezpośredniego pomiaru pH w glebie
 • laboratoryjny pH-metr/konduktometr/solomierz CPC-505 firmy Elmetron
 • sita kalibrowane firmy Eijkelkamp, areometry Prószyńskiego (PTG) – badanie składu frakcyjnego gleb, metoda sitowa i areometryczna
 • aparat filtracyjny firmy Eijkelkamp – oznaczanie współczynnika filtracji gruntów
 • kalcymetr firmy Eijkelkamp – oznaczanie zawartości węglanów w glebach
 • fotometr płomieniowy Jenway PFP-7 – oznaczanie sodu, potasu, wapnia, litu w glebie i wodzie
 • miernik Sensomat Scientific (Aqualytic) wraz z głowicami pomiarowymi z interfejsem na podczerwień, klasyczne głowice Oxi-Top, z sensorem ciśnienia, mikrokontrolerem i zegarem – oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach
 • sapromat BSB Digi firmy Selutec – System pomiarowy BSB Digi do określania biologicznego zapotrzebowania tlenu – oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach (w tym także toksycznych). Możliwość określania BZT w dowolnym czasie z bieżącą rejestracją wyników (także w postaci graficznej), zakres pomiarowy BZT5 od kilku do kilku tysięcy mg O2/dm3, 12 stanowisk pomiarowych
 • spektrofotometr UV-Vis Spectronic Genesys 2 – oznaczanie mikro- i makroskładników w glebie i wodzie
 • spektrofotometr Spectronic 20-D – oznaczanie mikro- i makro-składników w glebie i wodzie
 • czterostanowiskowy aparat Soxhleta
 • olfaktometry przenośne Nasal Ranger – oznaczanie stężenia zapachu w warunkach terenowych
 • olfaktometr przenośny Scentroid SM-100 – oznaczanie stężenia zapachu w warunkach terenowych i pomiar emisji odorów
 • osłony typu flux chamber – umożliwiające pobieranie próbek ze źródeł powierzchniowych
 • Wind Tunnel SW60 – urządzenie do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych, wzorowane na osłonie Lindvalla,
 • komory statyczne do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych
 • komora próżniowa Air Sampling Vacuum Chamber – urządzenie do pobierania próbek powietrza do worków analitycznych
 • detektor wielogazowy MultiRAE Pro – urządzenie do oznaczania w powietrzu stężenia: siarkowodoru, amoniaku, merkaptanu metylowego i sumy LZO (sensor PID)
 • detektor MultiRae Lite – urządzenie do oznaczania stężeń gazów wybuchowych – metan
 • worki analityczne do pobierania próbek powietrza (wykonane z Tedlaru, Nalofanu, PTFE oraz stali nierdzewnej)
 • aspiratory płuczkowe do pobierania próbek powietrza
 • urządzenia do pomiaru parametrów meteorologicznych
 • przenośny próbnik powietrza Mas-100 Eco (Merck), dopasowany do płytek Petriego o średnicy 90 mm – pobranie próbek powietrza do oznaczeń mikrobiologicznych
 • sonometr typu 2236, kalibrator typu 4231 (Brüel & Kjær) – określenie poziomu dźwięku 
Zespół OPZ prowadzi działalność naukowo-badawczą i  dydaktyczną w trzech podstawowych obszarach:

Ochrona powierzchni ziemi:

 • badania stopnia czystości środowiska gruntowo-wodnego – przeglądy środowiskowe terenu,
 • określanie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • oceny potrzeb w zakresie oczyszczania gleby i  ziemi
 • projekty planu remediacji,
 • metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego,
 • badania, ocena i poprawa właściwości nawozowych gleb (NPK),
 • koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • monitorowanie i oceny efektów (skuteczności) prac rekultywacyjnych.

Ochrona przed odorami:

 • identyfikacja źródeł odorów w procesach technologicznych w obiektach przemysłowych i  gospodarki komunalnej,
 • badania emisji odorantów,
 • ocena uciążliwości zapachowych,
 • analiza możliwości ograniczania emisji i imisji odorów,
 • organizacja i współorganizacja szkoleń i  warsztatów związanych z odorymetrią, m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu oraz eksploatatorów obiektów gospodarki komunalnej.

Zintegrowana ochrona środowiska:

 • oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych i przemysłowych,
 • oceny środowiskowe istniejących obiektów, w  tym przeglądy ekologiczne instalacji,
 • metody ograniczania wpływu instalacji i obiektów na środowisko,
 • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, oddziaływanie akustyczne),
 • prawna ochrona środowiska.

Zespół OPZ prowadzi w formie zajęć wykładowych, laboratoryjnych, projektowych oraz ćwiczeniowych następujące zajęcia:

 • Gleboznawstwo
 • Ochrona powierzchni ziemi
 • Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
 • Techniki diagnozowania stanu gleb i gruntów
 • Oczyszczanie gleb i gruntów
 • Technologia i projektowanie oczyszczania gleb i  gruntów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych
 • Ocena oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Nawodnienia i odwodnienia
 • Prawodawstwo w ochronie środowiska
 • Metody zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń gleb i gruntów
 • Metody oceny stopnia uciążliwości obiektów gospodarki odpadmi
 • Analiza informacji przestrzennej
 • Oceny środowiskowe w biogospodarce
 • Soil Protection
 • Land Reclamation and Development
 • Environment Protection
 • Irrigation and drainage
 • Principles of Soil Diagnostic Techniques
 • Environmental Impact Assessments

Zespół OPZ bierze udział:

 • w organizowaniu „Dni Drzwi Otwartych Politechniki Warszawskiej”,
 • w programie „PW Junior”,
 • w zajęciach dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W zespole OPZ prowadzone są liczne prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) oraz realizowane prace doktorskie.

Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu