Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi

Zespół Ochrony Powierzchni Ziemi (OPZ) prowadzi działalność naukową w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym środowiska gruntowo-wodnego oraz zintegrowanej ochrony środowiska. W Zespole OPZ od ponad dwudziestu lat prowadzone są badania i prace wdrożeniowe związane z ochroną powierzchni ziemi. W ramach Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi w Zespole OPZ funkcjonują dwie pracownie: Pracownia Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi (PBZPZ) oraz Pracownia Badania Odorów (PBO).

W Pracowniach prowadzone są m.in. badania fizycznych i  chemicznych właściwości gleb oraz środowiska gruntowo-wodnego; oceny stopnia czystości gleby i ziemi w  odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu (m.in. raporty początkowe, ekspertyzy w sprawach dotyczących zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz środowiska gruntowo-wodnego) oraz podczas prac remediacyjnych (projekty planu remediacji) i rekultywacyjnych; przeglądy środowiskowe terenu oraz oceny stopnia agresywności wód gruntowych i gruntu. W laboratorium wykonywane są badania i monitoring środowiska, w tym raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć́ na środowisko, oceny środowiskowe istniejących obiektów (analizy porealizacyjne), badania zanieczyszczeń chemicznych powietrza (oznaczenie m.in. siarkowodoru, amoniaku i CO2), emisji odorantów i uciążliwości zapachowych, w tym oznaczanie stężenia oraz pozostałych parametrów zapachu. Ponadto, wykonywana jest analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (m.in. pompownie, oczyszczalnie ścieków, instalacje do przeróbki osadów) i gospodarki odpadami (w tym składowiska, kompostownie, zakłady termicznego przetwarzania odpadów).

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • świdry glebowe oraz sprzęt do prac polowych firmy Eijkelkamp – pobranie próbek gleb i gruntów o strukturze naruszonej i nienaruszonej do badań laboratoryjnych, metoda wiertnicza i odkrywkowa (0–3 m p.p.t.)
 • ręczny próbnik rdzeniowy do pobierania próbek gruntu zanieczyszczonego lotnymi substancjami chemicznymi – zestaw standardowy do pobrania próbek o nienaruszonej strukturze w twardych gruntach do głębokości 5 m
 • dwa zestawy do długofalowego monitoringu zmian wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby, w skład zestawu wchodzi rejestrator danych EM50, sonda wilgotności, temperatury i EC gleby 5TE (5 szt.), studzienka instalacyjna do rejestratora
 • penetrologger firmy Eijkelkamp, elektroniczny przyrząd do badania zwięzłości gleby do głębokości 80 cm ze stożkami o kącie 60°, wbudowanym odbiornikiem GPS i akcesoriami wraz z sondą do pomiaru wilgotności gleby
 • miernik IQ160 z elektrodą pH ISFET wykonaną ze stali nierdzewnej z zaostrzoną końcówką, ułatwiającą jej wprowadzenie w glebę, do bezpośredniego pomiaru pH w glebie
 • laboratoryjny pH-metr/konduktometr/solomierz CPC-505 firmy Elmetron
 • sita kalibrowane firmy Eijkelkamp, areometry Prószyńskiego (PTG) – badanie składu frakcyjnego gleb, metoda sitowa i areometryczna
 • aparat filtracyjny firmy Eijkelkamp – oznaczanie współczynnika filtracji gruntów
 • kalcymetr firmy Eijkelkamp – oznaczanie zawartości węglanów w glebach
 • fotometr płomieniowy Jenway PFP-7 – oznaczanie sodu, potasu, wapnia, litu w glebie i wodzie
 • miernik Sensomat Scientific (Aqualytic) wraz z głowicami pomiarowymi z interfejsem na podczerwień, klasyczne głowice Oxi-Top, z sensorem ciśnienia, mikrokontrolerem i zegarem – oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach
 • sapromat BSB Digi firmy Selutec – System pomiarowy BSB Digi do określania biologicznego zapotrzebowania tlenu – oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach (w tym także toksycznych). Możliwość określania BZT w dowolnym czasie z bieżącą rejestracją wyników (także w postaci graficznej), zakres pomiarowy BZT5 od kilku do kilku tysięcy mg O2/dm3, 12 stanowisk pomiarowych
 • spektrofotometr UV-Vis Spectronic Genesys 2 – oznaczanie mikro- i makroskładników w glebie i wodzie
 • spektrofotometr Spectronic 20-D – oznaczanie mikro- i makro-składników w glebie i wodzie
 • czterostanowiskowy aparat Soxhleta
 • olfaktometry przenośne Nasal Ranger – oznaczanie stężenia zapachu w warunkach terenowych
 • olfaktometr przenośny Scentroid SM-100 – oznaczanie stężenia zapachu w warunkach terenowych i pomiar emisji odorów
 • osłony typu flux chamber – umożliwiające pobieranie próbek ze źródeł powierzchniowych
 • Wind Tunnel SW60 – urządzenie do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych, wzorowane na osłonie Lindvalla,
 • komory statyczne do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych
 • komora próżniowa Air Sampling Vacuum Chamber – urządzenie do pobierania próbek powietrza do worków analitycznych
 • detektor wielogazowy MultiRAE Pro – urządzenie do oznaczania w powietrzu stężenia: siarkowodoru, amoniaku, merkaptanu metylowego i sumy LZO (sensor PID)
 • detektor MultiRae Lite – urządzenie do oznaczania stężeń gazów wybuchowych – metan
 • worki analityczne do pobierania próbek powietrza (wykonane z Tedlaru, Nalofanu, PTFE oraz stali nierdzewnej)
 • aspiratory płuczkowe do pobierania próbek powietrza
 • urządzenia do pomiaru parametrów meteorologicznych
 • przenośny próbnik powietrza Mas-100 Eco (Merck), dopasowany do płytek Petriego o średnicy 90 mm – pobranie próbek powietrza do oznaczeń mikrobiologicznych
 • sonometr typu 2236, kalibrator typu 4231 (Brüel & Kjær) – określenie poziomu dźwięku
 • Pracowania Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi (PBZPZ) – oferowane usługi:
  • badanie stopnia czystości gleby, ziemi i wód gruntowych (kontrole środowiskowe),
  • ustalenie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym ekspertyzy w sprawach dotyczących zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz środowiska gruntowo-wodnego,
  • ocena potrzeb w zakresie oczyszczania środowiska gruntowego, w tym wykonywanie projektów planu remediacji,
  • metody oczyszczania gleby, ziemi i środowiska gruntowo-wodnego,
  • badanie wraz z oceną i poprawą właściwości nawozowych gleb (NPK),
  • koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,
  • monitorowanie i ocena efektów (skuteczności) prac terenowych remediacyjnych i  rekultywacyjnych,
  • działalność prawna w ochronie środowiska (m.in. opinie dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości).

  Zakres analiz obejmuje: właściwości fizyczne i chemiczne gleb, m.in.: pobieranie próbek gleby, ziemi i wód gruntowych, uziarnienie gleb i gruntów (metodą areometryczną Casagrande’a), współczynnik filtracji, pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie, węglany, siarczany, chlorki, węgiel organiczny, właściwości kompleksu sorpcyjnego, przyswajalne formy składników nawozowych (NPK), sód, potas, wapń, lit, metale (we współpracy z akredytowanym laboratorium) – żelazo, mangan, arsen, bar, chrom, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów i rtęć oraz związki organiczne, w tym węglowodory ropopochodne.

   

  Pracownia Badania Odorów (PBO) – oferowane usługi:

  • analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (m.in. pompownie, oczyszczalnie ścieków, instalacje do przeróbki osadów) i gospodarki odpadami (w  tym składowiska, kompostownie, zakłady termicznego przetwarzania odpadów, biogazownie),
  • badania i monitoring środowiska (m.in. zanieczyszczenia chemiczne, emisja odorantów i  odorów, uciążliwości zapachowe – badania olfaktometryczne, a także wpływ akustyczny),
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym głównie komunalnych i przemysłowych,
  • ocena środowiskowa istniejących obiektów, w  tym przeglądy (audyty) ekologiczne instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zapachowego.

  Zakres analiz obejmuje: oznaczenia wybranych parametrów zapachu – stężenie, intensywność i inne, oznaczenia stężeń wybranych związków chemicznych w  powietrzu – amoniak, siarkowodór, merkaptan metylowy, metan, CO2, LZO oraz pomiary i obserwacje wybranych parametrów meteorologicznych (w ramach prowadzonych badań olfaktometrycznych).

Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

 

 

Zmiana rozmiaru fontu