Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi

W laboratorium prowadzone są:

 • zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Gleboznawstwo, Ochrona powierzchni ziemi, Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, Techniki diagnozowania stanu gleb i gruntów, Oczyszczanie gleb i gruntów,Technologia i projektowanie oczyszczania gleb i gruntów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, Soil Protection,Land Reclamation and Development.
 • badania naukowe: badania fizycznych i chemicznych właściwości gleb oraz środowiska gruntowo-wodnego; oceny stopnia czystości gleby i ziemi w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu (m.in. tzw. raporty początkowe) oraz prac remediacyjnych i rekultywacyjnych; przeglądy środowiskowe terenu oraz oceny stopnia agresywności wód gruntowych i gruntu. W laboratorium wykonywane są badania i monitoring środowiska, w tym oceny środowiskowe istniejących obiektów (analizy porealizacyjne), badania zanieczyszczeń chemicznych powietrza (oznaczenie m.in. siarkowodoru, amoniaku i ditlenku węgla), emisji odorantów i uciążliwości zapachowych, w tym oznaczanie stężenia oraz pozostałych parametrów zapachu. Wykonywana jest analiza i ocena przyczyn oraz stopnia oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (m.in. pompownie, oczyszczalnie ścieków, instalacje do przeróbki osadów) i gospodarki odpadami (w tym składowiska, kompostownie, zakłady termicznego przetwarzania odpadów).

Oferta usługowa:

 • działalność prawną w ochronie środowiska, badanie stopnia czystości gleby, ziemi i wód gruntowych (kontrole środowiskowe), ustalenie przyczyn zanieczyszczenia powierzchni ziemi, ocenę potrzeb w zakresie oczyszczania środowiska gruntowego, koncepcje i projekty rekultywacji terenów zdegradowanych, metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, w tym wykonywanie projektów planu remediacji, monitorowanie i ocenę efektów (skuteczności) prac terenowych remediacyjnych i rekultywacyjnych.
 • zintegrowaną ochronę środowiska, w tym wykonanie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć komunalnych, przemysłowych i infrastrukturalnych, oceny środowiskowe istniejących obiektów, w tym audyty ekologiczne instalacji, badania i monitoring środowiska (zanieczyszczenia chemiczne, emisja zapachów i uciążliwość zapachowa, a także wpływ akustyczny).
 • Zakres analiz obejmuje właściwości fizyczne i chemiczne gleb m.in.: pobieranie próbek gleby i ziemi, wód gruntowych, uziarnienie gleb i gruntów(metodą areometryczną Casagrande’a), współczynnik filtracji, pH, mV (potencjał redox), przewodność, zasolenie, węglany, siarczany, chlorki, węgiel organiczny, właściwości kompleksu sorpcyjnego, przyswajalne formy składników odżywczych (N, P, K), sód, potas, wapń, lit, metale (we współpracy z akredytowanym laboratorium): żelazo, mangan, arsen, bar, chrom, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, związki organiczne, w tym węglowodory ropopochodne.
 • Zakres analiz obejmuje również oznaczenia wybranych parametrów zapachu – stężenie, intensywność i in., oznaczenia wybranych związków chemicznych w powietrzu – amoniak, siarkowodór, ditlenek węgla, pomiar i obserwacje wybranych parametrów meteorologicznych (w ramach prowadzonych badań olfaktometrycznych).

Aparatura:

 • świdry glebowe oraz sprzęt do prac polowych firmy Eijkelkamp – pobranie próbek gleb i gruntów o strukturze naruszonej i nienaruszonej do badań laboratoryjnych, metoda wiertnicza i odkrywkowa (0-3 m p.p.t.),
 • ręczny próbnik rdzeniowy do poboru prób gruntu zanieczyszczonego lotnymi substancjami chemicznymi – zestaw standardowy do pobrania próbek o niezaburzonej strukturze w twardych gruntach do głębokości 5 m,
 • dwa zestawy do długofalowego monitoringu zmian wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleby, w skład zestawu wchodzi rejestrator danych EM50, sonda wilgotności, temperatury i EC gleby 5TE (5 szt.), studzienka instalacyjna do rejestratora,
 • penetrologger firmy Eijkelkamp,elektroniczny przyrząd do badania zwięzłości gleby do głębokości 80 cm ze stożkami o kącie 60o, wbudowanym odbiornikiem GPS i akcesoriami wraz z sondą do pomiaru wilgotności gleby,
 • miernik IQ160 z elektrodą pH ISFET wykonaną ze stali nierdzewnej z zaostrzoną końcówką ułatwiającą jej wprowadzenie w glebę, do bezpośredniego pomiaru pH w glebie,
 • laboratoryjny pH-metr/konduktometr/solomierz CPC-505 firmy Elmetron,
 • sita kalibrowane firmy Eijkelkamp, areometry Prószyńskiego (PTG) – badanie składu frakcyjnego gleb, metoda sitowa i areometryczna,
 • aparat filtracyjny firmy Eijkelkamp – oznaczanie współczynnika filtracji gruntów,
 • kalcymetr firmy Eijkelkamp – oznaczanie zawartości węglanów w glebach,
 • fotometr płomieniowy Jenway PFP-7 – oznaczanie sodu, potasu, wapnia, litu w glebie i wodzie,
 • miernik Sensomat Scientific (Aqualytic) wraz z głowicami pomiarowymi z interfejsem na podczerwień, klasyczne głowice Oxi-Top, z sensorem ciśnienia, mikrokontrolerem i zegarem – oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach,
 • sapromat BSB Digi firmy Selutec – System pomiarowy BSB digi do określania biologicznego zapotrzebowania tlenu – oznaczanie BZT w glebie oraz wodzie i ściekach (w tym także toksycznych). Możliwość określania BZT w dowolnym czasie z bieżącą rejestracją wyników (także w postaci graficznej), zakres pomiarowy BZT5 od kilku do kilku tysięcy mgO2/dm3, 12 stanowisk pomiarowych,
 • spektrofotometr UV-Vis Spectronic Genesys 2 – oznaczanie mikro- i makroskładników w glebie i wodzie,
 • spektrofotometr Spectronic 20-D – oznaczanie mikro- i makroskładników w glebie i wodzie,
 • przenośny próbnik powietrza Mas-100 Eco (Merck), dopasowany do płytek Petriego o średnicy 90 mm – pobranie próbek powietrza do oznaczeń mikrobiologicznych,
 • Aparat Soxhleta cztero-stanowiskowy,
 • aspiratory płuczkowe do pobierania próbek powietrza,
 • olfaktometr przenośny Nasal Ranger – oznaczanie stężenia zapachu w warunkach terenowych,
 • olfaktometr przenośny Scentroid SM-100 – oznaczanie stężenia zapachu w warunkach terenowych i pomiar emisji odorów,
 • worki analityczne do pobierania próbek powietrza (wykonane z Tedlaru, Nalofanu oraz PTFE),
 • Wind Tunnel SW60 – urządzenie do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych, wzorowane na osłonie Lindvalla,
 • komory statyczne do pobierania próbek powietrza ze źródeł powierzchniowych,
 • Air Sampling Vacuum Chamber – urządzenie do pobierania próbek powietrza,
 • MultiRAE – detektor wielogazowy do oznaczania w powietrzu stężenia: siarkowodoru, amoniaku, merkaptanu metylowego i sumy lotnych związków organicznych,

 

Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu