Laboratorium Podstawowych Pomiarów Cieplnych

W laboratorium realizowane są badania elementów wyposażenia instalacji sanitarnych (nawiewniki, przepustnice, regulatory, zawory, grzejniki, rozdzielacze i mieszacze instalacji podłogowej wymienniki ciepła itp.) W zakresie badań znajdują się wszelkie działania związane z oceną działania instalacji hydraulicznych oraz wentylacji mechanicznej, chłodzenia i ogrzewania wodnego (instalacje centralnego ogrzewania,
ciepła technologicznego). Badania prowadzone mogą być również na funkcjonujących obiektach, a ich wyniki stanowić mogą podstawę do opracowania programów naprawczych i optymalizacji pracy systemów wentylacyjnych, chłodzących i grzewczych. W laboratorium badane są również materiały fazowozmienne tzw. PCM pod kątem zdolności do magazynowania ciepła, ich trwałości oraz możliwości zastosowania w budownictwie. Wykonywane są również badania paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego oraz różnego rodzaju biomasy i potencjalnych, nowych paliw (oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej).Wykonywane są również badania termowizyjne budynków i instalacji.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • przyrząd TA-SCOPE
 • miernik wielofunkcyjny Testo 435-1
  Termohigrometr Testo 605i
 • zestawy sond pomiarowych Testo
 • miernik przepływu cieczy np. ultradźwiękowe
 • dokładny termometr rezystancyjny (+/-0,03K)
 • kalorymetr z płaszczem statycznym
 • układy rejestracji danych różnych wielkości fizycznych (temperatura, prędkość powietrza, temperatura czernionej kuli, wilgotność względna itp.)
 • ultratermostaty wodne (łaźnie cyrkulacyjne) PolySience zapewniające dokładną stabilizację temperatury.
 • otwarta komora do badań cieplnych
 • badania podstawowych elementów instalacji sanitarnych: wymienników ciepła, układów mieszających, zaworów równoważących, rozdzielaczy itp.
 • analiza pracy i bilanse cieplne kotłów.
 • równoważenie hydrauliczne instalacji wodnych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji.
 • badania termowizyjne budynków i elementów.
 • badania wydajności cieplnej grzejników konwekcyjnych i podłogowych.
 • badanie skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej.
 • badania szczelności kanałów wentylacyjnych
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Dariusz Ksionek

Zmiana rozmiaru fontu