Laboratorium Pomiarów Emisji i Imisji Zanieczyszczeń Powietrza

W laboratorium Zespołu Ochrony Atmosfery prowadzone są badania gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Wykonywane są pomiary emisji i stężeń CO2 oraz pomiary właściwości pyłu: masy, gęstości, oraz stężeń masowych różnych frakcji pyłu drobnego w atmosferze (PM2.5; PM1), a także stężeń liczbowych PM w powietrzu wewnętrznym i atmosferycznym. Ścisła współpraca z Instytutem IPIŚ PAN w Zabrzu, w którym pracuje renomowane, akredytowane laboratorium analityczno-pomiarowe z zakresu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, umożliwia oznaczenie składu chemicznego pyłu (zawartość kationów i anionów, organicznych i elementarnych form związków węgla oraz wybranych pierwiastków, w tym metali ciężkich). Pomiarom stężeń PM w atmosferze towarzyszą pomiary parametrów meteorologicznych. W zakresie działalności laboratorium ZOA znajdują się również zagadnienia związane z zastosowaniem przestrzennych analiz danych pomiarowych, numerycznego modelowania stężeń zanieczyszczeń w atmosferze, modelowania receptorowego oraz zaawansowanych analiz statystycznych.
Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
  • 2 nisko-przepływowe poborniki pyłu COMDE DERENDA PNS 18T-3.1-DM, wyposażone w wymienne głowice separacyjne PM2.5 oraz PM1 (fot.1)
  • Stacja meteorologiczna DAVIS Vantage Pro 2 (fot. 2)
  • Pobór próbek do oznaczania stężeń masowych pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM1
Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

Kierownik Laboratorium: dr inż. Magdalena Reizer

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu