Laboratorium Technik Pomiarowych w Inżynierii Środowiska

W laboratorium realizowane są zajęcia stanowiące część programu nauczania przedmiotu „Meteorologia” sem. 2 studia inżynierskie na kierunku Ochrona Środowiska oraz „Meteorological Measurements and Remote Sensing” sem. 6 studia inżynierskie na kierunku  Environmental Engineering.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
Urządzenia do pomiaru parametrów meteorologicznych:

 • termometry cieczowe,
 • termometry elektryczne (metalowe oraz półprzewodnikowe),
 • termograf, anemometry czaszowe, anemometry łopatkowe,
 • barometr rtęciowy, aneroidy, barograf, psychrometr stacyjny,
 • psychrometr Assmana, higrometr włosowy, higrometr pojemnościowy, termohigrograf, ewaporometr Piche’a, deszczomierz Hellmana,
 • pluwiograf pływakowy, pluwiograf korytkowy, rosograf, pyranometr, pyrheliometr, albedometr,
 • tunel aerodynamiczny, termostat.
Ćwiczenia prowadzone w tematyce:

 • pomiary temperatury:

termometry cieczowe, wyznaczanie współczynnika bezwładności dla wybranych termometrów

 • pomiary temperatury

termometry elektryczne, wyznaczanie charakterystyki termometrycznej dla czujnika metalowego oraz półprzewodnikowego; termometry bimetalowe – termograf

 • pomiary ciśnienia i wiatru:

barometr cieczowy oraz aneroid, wyznaczanie stopnia barycznego; wyznaczanie krzywej cechowania anemometru czaszowego oraz współczynnika anemometrycznego

 • pomiary wilgotności, parowania oraz opadu:

pomiary porównawcze wilgotności względnej przy użyciu psychrometrów dwóch różnych typów oraz higrometru włosowego; wyznaczenie parowania potencjalnego przy użyciu ewaporometru Piche’a w różnych warunkach otoczenia, kalibracja pluwiografu pływakowego.

Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Małgorzata Zdunek 

Zmiana rozmiaru fontu