Laboratorium Technologii Odpadów

W laboratorium wykonywane są usługi badawcze obejmujące badania terenowe i laboratoryjne oraz analizy obliczeniowe w zakresie gospodarki odpadami w szczególności badania: właściwości technologicznych odpadów ,wpływu odpadów na środowisko jak i badań pozwalających na ocenę i wybór technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz ich modernizacji. Realizowane jest także opracowywanie nowych technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem osadów ściekowych, w tym metod biologicznego przetwarzania odpadów (metody tlenowe – kompostowanie wydzielonej biomasy oraz beztlenowe – fermentacja metanowa).
Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • Łaźnia wodna LW-4,
 • Destylarki typu DE 5 i DE 10,
 • Redestylarka,
 • Łaźnia piaskowo-olejowa ŁDO-400M,
 • Wirówka W-250 13000 obrotów,
 • Piece: FCF 2,5S, FCF 5S,
 • Piec do analizy elementarnej,
 • Wagosuszarka WPE 300S,
 • Suszarki: TA-30 poj. 30 litrów, KC-65,
 • Aparaty Soxhleta,
 • Spektrofotometr,
 • Kalorymetr KL – 5 i KL – 11 Mikado,
 • Pehametr/konduktometr CPC,
 • Wagi analityczne i techniczne,
 • Jonomierz CX-741,
 • Aspiratory,
 • Wstrząsarka,
 • Mieszadło magnetyczne typ MM5,
 • Młyn
 • frezowy MF-4 2017,
 • System pomiarowy OxiTop-IDS AN6 wraz z kontrolerem (Multi 3620 IDS SET WL) i szafą termostatyczną (TS 608/2-i)
Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem osadów ściekowych wykonywane zgodnie z zapisami odpowiednich norm oraz metodykami własnymi,
w tym:

 • badania wskaźników nagromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
  i odpadów zbieranych selektywnie,
 • badania wskaźników fizycznych odpadów:
 • składu morfologicznego, frakcyjnego, ciężaru objętościowego zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów gromadzonych selektywnie,
 • badania wskaźników charakteryzujących właściwości nawozowe odpadów zawierających substancje ulegające biodegradacji,
 • badania składu chemicznego wybranych grup substancji organicznej,
 • badania wskaźników charakteryzujących właściwości paliwowe odpadów.

Ponadto:

 • Badania produktów odzysku i unieszkodliwiania odpadów i możliwości ich zagospodarowania.
 • Badania wpływu odpadów na środowisko – badania kompleksowe.
 • Kompleksowe badania wpływu składowisk odpadów na środowisko.
 • Oceny i wybór technologii unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wymaganiami BAT.
 • Opinie i konsultacje w zakresie metod badania właściwości technologicznych odpadów.
 • Oznaczanie biogazu oraz szybkości zmian oddychania aerobowego i anaerobowego.
Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Irena Roszczyńska

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu