Laboratorium Technologii Odpadów

Zagadnienia merytoryczne realizowane w laboratorium, związane z realizacją procesu dydaktycznego oraz prowadzeniem prac dyplomowych, skupione są w szczególności na badaniu: właściwości technologicznych odpadów, wpływu odpadów na środowisko, jak i badań pozwalających na oceny i wybór optymalnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz opracowywanie nowych technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, w tym osadów ściekowych, biologicznego przetwarzania odpadów (metody tlenowe – kompostowanie wydzielonej biomasy oraz beztlenowe – fermentacja metanowa).

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • Łaźnia wodna LW-4 , Destylarki typu DE 5 i DE 10,
 • Redestylarka,
 • Łaźnia piaskowo-olejowa ŁDO-400M,
 • Wirówka W-250 13000 obrotów,
 • Piece: FCF 2,5S, FCF 5S, Piec do analizy elementarnej,
 • Wagosuszarka WPE 300S,
 • Suszarki: TA-30 poj. 30 litrów, KC-65,
 • Aparaty Soxhleta,
 • Spektrofotometr,
 • Kalorymetr KL – 5 i KL – 11 Mikado,
 • Pehametr/konduktometr CPC,
 • Wagi analityczne i techniczne,
 • Jonomierz CX-741,
 • Aspiratory, Wstrząsarka,
 • Mieszadło magnetyczne typ MM5,
 • Młyn frezowy MF-4 2017,
 • System pomiarowy
 • OxiTop-IDS AN6 wraz z kontrolerem (Multi 3620 IDS SET WL) i szafą termostatyczną (TS 608/2-i)
oceny i wybór technologii odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania odpadów,

 • opracowywanie nowych technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • opracowywanie technologii odzysku
  i zagospodarowania odpadów,
 • badanie odpadów, kompostów
  i stabilizatów, w tym: badanie właściwości nawozowych i paliwowych, analiza granulometryczna, badanie zawartości mineralnych cząstek stałych, badanie wpływu odpadów na środowisko – wyciągi wodne,
 • oznaczanie biogazu oraz szybkości zmian oddychania aerobowych i anaerobowych.
Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Irena Roszczyńska

Zmiana rozmiaru fontu