Laboratorium Technologii Ścieków

W laboratorium prowadzi się badania nad jednostkowymi procesami usuwania ze ścieków zanieczyszczeń ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich procesów, takich jak: deamonifikacja, skrócona nitryfikacja (nitrytacja), skrócona denitryfikacja (denitratacja), denitryfikacja defosfatacyjna, commamox; oraz nowatorskich technologii, min. czystej i hybrydowej złoża ruchomego. Znacząca część prac badawczych ukierunkowana jest na rozwiązania zgodne z paradygmatem gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Aparatura Potencjał badawczy/usługowy
 • dwa laboratoryjne modele reaktorów biologicznych wyposażone w pomiar on-line stężenia tlenu i potencjału redox, w pełni zautomatyzowane
 • dwa laboratoryjne modele reaktorów biologicznych z płaszczem wodnym wyposażone w pomiar on-line stężenia tlenu i potencjału redox , w pełni zautomatyzowane i współpracujące z termostatami cyrkulacyjnymi, umożliwiającymi utrzymanie w reaktorze temperatury w zakresie od -35 do 150o
 • amperometryczne i optyczne sondy do pomiaru on-line stężenia tlenu
 • sondy do pomiaru on-line potencjału redox
 • przenośny wielofunkcyjny miernik do pomiaru stężenia tlenu, przewodnictwa elektrolitycznego, pH
 • bloki sterujące pracą reaktorów biologicznych z komputerami wyposażonymi w odpowiednie oprogramowanie
 • miernik do pomiaru podtlenku azotu
 • spektrofotometr HACH DR2500
 • wirówki laboratoryjne (MPW 352 i MPW 350)
 • pH-metr CX – 461
 •  
 • badania mające na celu wdrożenie w konkretnej oczyszczalni ścieków gospodarki o obiegu zamkniętym
 • szeroki zakres badań technologicznych mających na celu dobór technologii oczyszczania ścieków
 • badania nad optymalizacją parametrów technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków
 • badania mające na celu dobór stężenia tlenu pod kątem minimalizacji zużycia energii oraz uzyskania pożądanych dróg usuwania związków biogennych, z uwzględnieniem minimalizacji emisji podtlenku azotu
 • pomiar emisji podtlenku azotu w procesach biologicznego oczyszczania ścieków
 • testy szybkości zużycia tlenu
 • kinetyczne testy: pierwszej i drugiej fazy nitryfikacji, pierwszej i drugiej fazy denitryfikacji, procesu anammox, biologicznej defosfatacji;
 • testy porcjowe umożliwiające ocenę wpływu substancji inhibitujących na jednostkowe procesy usuwania zanieczyszczeń ze ścieków
 

Kontakt

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni

Zmiana rozmiaru fontu