List otwarty do społeczności Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Szanowni Państwo,

Pracownicy

Studenci

Doktoranci

 

Z dniem 1 września objąłem funkcję Dziekana naszego Wydziału. Bardzo Państwu dziękuję za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem – kierowanie Wydziałem traktuję przede wszystkim jako zobowiązanie wobec Państwa, ale również jako moje największe wyzwanie zawodowe. Jest to dla mnie także ogromny zaszczyt, że mogę prowadzić Wydział o przeszło stuletniej tradycji, wspaniałych osiągnięciach, a przede wszystkim Wydział, którego sam jestem absolwentem.

Zgodnie z obietnicą złożoną podczas posiedzeń Kolegium Wnioskująco–Opiniującego podtrzymuję, że nasz Wydział traktuję i będę traktować zawsze jako jeden organizm, który do dobrego funkcjonowania wymaga, aby wszystkie jego elementy działały jednakowo dobrze. Największą wartością Wydziału są Wszyscy Państwo – Pracownicy, Studenci oraz Doktoranci, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju całej jednostki.

Nie ukrywam, że w najbliższym roku czekają nas trudne wyzwania. Przede wszystkim po raz pierwszy cały rok akademicki będzie realizowany w warunkach ‘nowej normalności’, z obostrzeniami wynikającymi z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Będziemy do tego przygotowani – lada chwila ukażą się odpowiednie zalecenia, jednakże pamiętamy również, że od każdego z nas wymagana jest odpowiedzialność, rozwaga i troska o zdrowie wszystkich członków naszej społeczności. Przyszły rok kalendarzowy to również ostatni rok przed przeprowadzeniem ewaluacji dyscyplin naukowych. Od dobrej oceny obu dyscyplin, reprezentowanych przez pracowników Wydziału, będzie zależeć przyszłość naukowa i finansowa zarówno Wydziału, jak i całej Uczelni. Wierzę jednak, że jeśli do wszystkich tych zadań podejdziemy razem, sprostamy i temu wyzwaniu. Zwłaszcza, jeśli z tej naszej różnorodności dziedzin, postaw, przekonań i pasji uczynimy siłę – coś, co łączy, a nie dzieli. Łączy, na wielu płaszczyznach, od tej zawodowej po dydaktyczną, wszak poszanowanie i włączanie Studenckiej społeczności do funkcjonowania Wydziału jest jednym z warunków koniecznych jego istnienia.

Po przedstawieniu ogólnej idei, którą chciałbym wdrażać podczas swojej kadencji, pragnę w niniejszym liście doprecyzować główne cele, których realizacji podejmuję się z wraz całym gronem dziekańskim. Doprecyzować, wciąż odwołując się do moich zapewnień i obietnic złożonych przed Kolegium Wnioskująco-Opiniującym.

Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do pracy badawczej i dydaktycznej oraz do rozwoju naukowego doktorantów i pracowników zatrudnionych na Wydziale. Realizacja tego celu będzie obejmować m.in. reorganizację zasad funkcjonowania Wydziału w zakresie struktury organizacyjnej zarówno części badawczej, jak i dydaktycznej oraz administracyjnej. Będziemy dążyć do uzyskania jednolitej struktury całego Wydziału, aby wszyscy pracownicy czuli się jednakowo ważni, jednakowo traktowani, na podstawie przejrzystych i jasno określonych zasad. Z uwagą będziemy przyglądać się wynikom balotaży w jednostkach, jak również prowadzone będą indywidualne rozmowy z pracownikami. Uważamy bowiem, że ważny jest zespół, a w tym zespole ważny jest drugi człowiek – każdy ma prawo do własnej opinii i każda opinia musi być wysłuchana. Bez spełnienia tego warunku, dobry zespół istnieć nie może. Jednocześnie pragniemy odciążyć Pracowników z zadań, które mogą być wykonywane automatycznie. Planowane jest wprowadzenie rozliczania godzin dydaktycznych za pomocą danych pobieranych z USOS, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, jak również analiza możliwości wykorzystania rozwiązań informatycznych dostępnych na Uczelni, które usprawnią naszą pracę.

Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników oraz wzmacnianie potencjału badawczego i dydaktycznego Wydziału. Realizacja tego celu nie jest możliwa bez wcześniejszej oceny możliwości racjonalizacji wydatków na Wydziale. Planujemy przeprowadzenie analiz, które wskażą nam obszary, w których ograniczenie wydatków nie odbije się na jakości dydaktyki czy też prowadzenia badań. Wszystkie zaoszczędzone w ten sposób środki będą kierowanie na wzmacnianie potencjału badawczego Wydziału (remonty i doposażanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych), zwiększanie puli środków dostępnych w ramach grantów wewnętrznych oraz poprawę warunków pracy m.in. poprzez wsparcie sprzętowe pracowników i doktorantów. Równocześnie prowadzone będzie przygotowanie pracowników prowadzących badania naukowe do ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach. W tym celu powołany zostanie zespół do analizy danych przedstawianych w ewaluacji, jak również wprowadzony będzie system monitorowania rozwoju naukowego pracowników i premiowania najaktywniejszych zespołów badawczych. Chcemy również zintensyfikować współpracę między Państwem a pracownikami pozostałych wydziałów na Uczelni, tak, aby mieli Państwo możliwość spróbowania sił w przyszłych konkursach organizowanych w ramach programu „Uczelnia badawcza”. Planujemy też zacieśnić współpracę z przemysłem poprzez indywidualne wsparcie pracowników oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych.

Poprawa komunikacji wewnętrznej między pracownikami Wydziału oraz promocji potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału. W pierwszych dniach października zostanie powołany Zespół ds. promocji i komunikacji, którego zadaniem nadrzędnym będzie m.in. opracowanie strategii jednolitej promocji Wydziału, z określeniem grup docelowych i metod dotarcia do Pracowników, Studentów oraz partnerów administracyjno-gospodarczych. Jednym z istotnych zadań będzie również opracowanie strategii komunikacji: władze Wydziału – Pracownicy, Studenci, gospodarka (partnerzy). Środkiem do osiągnięcia tych celów będzie m.in. systemowa promocja wszystkich kierunków studiów, studiów podyplomowych i innych form działalności dydaktycznej prowadzonej na Wydziale, jak również dzielenie się sukcesami naukowymi poszczególnych Pracowników, Doktorantów czy Studentów. W celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej na stronie internetowej Wydziału podane będą godziny dyżurów wszystkich członków kolegium dziekańskiego, wprowadzone będą również cykliczne, otwarte spotkania kolegium z całą społecznością Wydziału. Zapraszamy Państwa do rozmów, dzielenia się uwagami i pomysłami na rozwój Wydziału pod kątem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Jesteśmy silnym ośrodkiem akademickim, z dużą tradycją, ale i ugruntowaną pozycją w strukturach Uczelni, co pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość. Dalszy rozwój naszego Wydziału jest tożsamy z rozwojem każdego z nas – Pracownika, Studenta i Doktoranta. Podkreślamy raz jeszcze: zależy nam, aby ten rozwój przebiegał wraz z poszanowaniem czystych, klarownych zasad stojących u podstaw funkcjonowania całej wspólnoty akademickiej. Zasad opartych na równości, zaufaniu i wspólnym celu, jakim jest dobro Wydziału.

 

Z poważaniem,

Paweł Popielski

Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zmiana rozmiaru fontu