NERW PW | Akredytowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami i ryzykiem oraz w szkoleniach menedżerskich

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych szkoleniach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania projektami i ryzykiem oraz kompetencji menedżerskich. Rekrutacja trwa do 25.02.2022 r. do godz. 12:00.

Rozpoczął się nabór uczestników szkoleń zarządczych oraz szkoleń menedżerskich realizowanych w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jakich szkoleniach można wziąć udział?

Aktualnie oferujemy możliwość udziału w następujących szkoleniach:

  • Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation z egzaminem – UWAGA: szkolenie dedykowane
  1. szkolenie: 09-11 marca 2022 r., w godz. 8:30-16:30 – tryb zdalny*
  2. egzamin: w trybie online, w terminie wybranym przez uczestnika spośród udostępnionych przez Akredytora.

Opis szkolenia M_o_R Foundation dostępny jest -> tutaj

  • Metodyka zarządzania projektami Prince2 Foundation z egzaminem – UWAGA: szkolenie dedykowane

Dwa terminy szkolenia do wyboru:

  1. I termin: 16-18 marca 2022 r., w godz. 8:30-16:30 – tryb zdalny*
  2. II termin: 06-08 kwietnia 2022 r., w godz. 8:30-16:30 – tryb stacjonarny**
  3. egzamin: w przypadku obu powyższych terminów egzaminy odbędą się w trybie online, w terminie wybranym przez uczestnika spośród udostępnionych przez Akredytora

Opis szkolenia Prince2 Foundation dostępny jest -> tutaj

  • Cykl szkoleń w zakresie kompetencji menedżerskich, przywództwa sytuacyjnego oraz sytuacyjnego przywództwa zespołowego

Dwie grupy szkoleniowe do wyboru:

  1. grupa 1: 15-16 marca 2022 r.13-14 kwietnia 2022 r. oraz 10-11 maja 2022 r., w godz. 9:00-17:00 – tryb stacjonarny**
  2. grupa 2: 04-05 kwietnia 2022 r.19-20 maja 2022 r. oraz 09-10 czerwca 2022 r., w godz. 9:00-17:00 – tryb stacjonarny**

UWAGA: Zapis na cykl szkoleń menedżerskich jest równoznaczny z udziałem uczestnika we wszystkich trzech szkoleniach (tj. sześciu dniach szkoleniowych) przewidzianych dla danej grupy.

Opis szkoleń menedżerskich dostępny jest -> tutaj

* Zajęcia w trybie zdalnym odbędą się z wykorzystaniem platformy Zoom. Wymagania techniczne dotyczące sprzętu opisane są tutaj.

** Zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4. Ewentualna zmiana sposobu realizacji szkoleń z trybu stacjonarnego na zdalny nastąpi w przypadku, gdy istniejąca sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające z niej obostrzenia uniemożliwią realizowanie zajęć stacjonarnych. W takim przypadku zajęcia zdalne odbędą się w tym samym terminie i godzinach, w którym planowane jest szkolenie w trybie stacjonarnym.

Co oznacza szkolenie dedykowane?

Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Uczelni w zakresie realizacji projektów, zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji, wskazane szkolenia są dedykowane w pierwszej kolejności konkretnej grupie docelowej.

Ukończenie akredytowanych szkoleń i uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów w zakresie zarządzania projektami Prince2 Foundation czy zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation może znacząco ułatwić aplikowanie o środki krajowe i międzynarodowe na projekty badawcze, naukowe czy dydaktyczne. Daje bowiem możliwość pełniejszego spełnienia kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych w odniesieniu do wymogów związanych z potencjałem i doświadczeniem wnioskodawcy (np. w zakresie kwalifikacji posiadanych przez kadrę zarządzającą projektem, stosowanych metodyk zarządzania nim czy opracowania planu zarządzania ryzykiem). Dlatego też w aktualnej edycji do udziału w szkoleniach dedykowanych zapraszamy w szczególności osoby aktywnie uczestniczące w pozyskiwaniu z zewnętrznych źródeł środków finansowych na badania, pełniące aktualnie rolę kierowników lub koordynatorów projektów/grantów, jak również osoby, które chciałyby tę rolę pełnić w najbliższej przyszłości.

W uzasadnieniu zawartym w Formularzu rekrutacyjnym wymagane jest wpisanie tytułu i numeru realizowanego projektu/ów, a w przypadku osób dopiero ubiegających się o finansowanie – deklaracja w ramach jakiego konkursu i kiedy planowane jest wystąpienie z nowym projektem.

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji przekazanych informacji i złożonych deklaracji w porozumieniu z Centrum Obsługi Projektów PW.

W przypadku niezapełnienia wszystkich miejsc przez wskazaną powyżej grupę docelową, rekrutacja na pozostałe miejsca odbywać się będzie zgodnie z zapisami par. 3 Regulaminu rekrutacji.

W jaki sposób zgłosić chęć udziału w szkoleniach?

Rekrutacja na szkolenia zarządcze i menedżerskie trwa do 25 lutego 2022 r. do godz. 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz rekrutacyjny dostępny -> tutaj. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otworzenie linku w przeglądarce w trybie “incognito”.

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW.

Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór zakresu danych do przekazania dostępny jest tutaj. Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW
e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23

Więcej informacji na stronie: www.nerw.pw.edu.pl/Aktualnosci/NERW-PW-Rekrutacja-na-szkolenia-z-zarzadzania-projektami-i-ryzykiem-oraz-szkolenia-menedzerskie

Zmiana rozmiaru fontu