Oferta współpracy dla szkół

Serdecznie zapraszamy Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do współdziałania na rzecz edukacji związanej z inżynierią i ochroną środowiska oraz wspólnych wartości łączących Szkołę i Uczelnię.

Celem współdziałania jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie przez uczniów i uczennice umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych związanych z inżynierią i ochroną środowiska, poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron, a w szczególności w następujących formach współpracy:

  • prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych skierowanych do uczniów i uczennic;
  • współpracę z nauczycielami Szkoły w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć;
  • współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i uczennic Szkoły (olimpiady, sesje, festiwale nauki, dni otwarte itp.);
  • zapraszanie uczniów i uczennic do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych;
  • udostępnianie Szkole materiałów dydaktycznych;
  • współorganizowanie spotkań informacyjnych o kierunkach realizowanych przez Uczelnię na terenie Szkoły z udziałem samorządu studentów;
  • rekrutacja i zachęcanie uczniów do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię;
  • współdziałanie w ubieganiu się o dofinansowanie wspólnych projektów dydaktycznych.

Kontakt:
Mirosław Szyłak-Szydłowski, miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu