Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta – Konkurs OPUS14

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Nazwa stanowiska: Doktorant(-ka) Stypendysta(-ka)

Wymagania:

  • Ukończone studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska
  • Wiedza z zakresu biotechnologii ścieków
  • Doświadczenie w realizacji badań z zakresu biologicznych metod oczyszczania ścieków
  • Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz pisanie i czytanie publikacji.
  • Silna motywacja i zamiłowanie do pracy doświadczalnej.
  • Bardzo dobra znajomość technik analitycznych w zakresie oznaczanie w ściekach poszczególnych form azotu.
  • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Opis zadań:

  • Prowadzenie testów kinetycznych (test szybkości utleniania amoniaku, test szybkości utleniania azotu azotynów, test szybkości procesu anammox)
  • Prace techniczne związane z obsługą reaktorów badawczych (przygotowywanie ścieków syntetycznych, kalibracja urządzeń, archiwizacja danych mierzonych on-line)
  •  Aktywne uczestnictwo w spotkaniach zespołu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 14

Termin składania ofert: 28 lutego 2022, 23:59

Forma składania ofert: email; sekretariat.wibhis@pw.edu.pl

Warunki: Wybrany kandydat będzie pracować pod kierownictwem dr hab. inż. Moniki Żubrowskiej-Sudoł, prof. uczelni w projekcie „Identyfikacja, charakterystyka i modelowanie procesu COMAMMOX – nowego ogniwa w obiegu azotu w układach oczyszczania ścieków”.  Stypendium fundowane będzie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach grantu OPUS-14 (UMO-2017/27/B/NZ9/01039). W projekcie zapewnione są środki na udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Budżet stypendium: 1000 PLN/miesiąc

Czas trwania: 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

1. Warunki aplikowania:
W tytule e-maila z aplikacją proszę wpisać: PhD candidate OPUS14, imię i nazwisko. Aplikacja powinna zawierać:
-Podanie wraz z dopiskiem: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
– CV z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych i wyróżnień.
– List motywacyjny z krótkim opisem prowadzonych badań oraz prac.

2. Ocena wniosków kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf). Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania stypendium i ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu.

3. Komisja będzie oceniać aplikacje w skali punktowej. Stypendium zostanie przyznane osobie z największą ilością punktów.

4.W przypadku rezygnacji kandydata z największą ilością punktów, Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rankingowej.

5. Komisja skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 3 Marca 2022.

Zmiana rozmiaru fontu