NCN: Opracowanie metodyki identyfikacji i charakterystyki źródeł uciążliwości zapachowej w aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru in-situ

Tytuł projektu: Opracowanie metodyki identyfikacji i charakterystyki źródeł uciążliwości zapachowej w aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru in-situ
Kierownik Projektu: mgr inż. Marta Wiśniewska
Instytucja realizująca: WIBHiIŚ, KOiKŚ
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Preludium 20

 

Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie procedury oznaczania stężenia odorów i odorantów, będących wynikiem działalności zakładów komunalnych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskiej i w jej sąsiedztwie. Prowadzone badania będą obejmowały oznaczenia chemiczne z wykorzystaniem dwóch typów detektorów gazowych oraz oznaczenia olfaktometryczne z wykorzystaniem dwóch typów przenośnych olfaktometrów wraz z pomiarami i obserwacjami meteorologicznymi. Pierwsze zadanie polegające na przygotowaniu i realizacji badań ankietowych ma na celu identyfikację problemu związanego z postrzeganiem uciążliwości zapachowej przez mieszkańców. W ramach drugiego etapu badań zebrane zostaną dane dotyczące liczby skarg mieszkańców na uciążliwości zapachowe, kierowanych do organów administracji państwowej, jak również lokalizacji występowania skarżonych uciążliwości. Trzecie zadanie ma na celu precyzyjną identyfikację obiektów o potencjalnym oddziaływaniu zapachowym, czego efektem będzie stworzenie mapy źródeł emisji odorów na terenie miasta Płocka. Zadanie czwarte polegać będzie na charakterystyce zapachowej poszczególnych obiektów podczas badań terenowych. Zadanie piąte będzie kontynuacją zadania czwartego. Jednak w tym przypadku badania terenowe skupią się na analizie wpływu poszczególnych obiektów zidentyfikowanych w poprzednich etapach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prędkości i kierunku wiatru. W trakcie realizacji zadania będą również monitorowane zgłoszenia mieszkańców w związku z odczuwaną uciążliwością zapachową. Ostatni etap obejmować będzie analizę uzyskanych wyników badań. Wyniki projektu pozwolą na przeprowadzenie pełnej analizy aglomeracji miejskiej pod kątem identyfikacji i oddziaływania poszczególnych źródeł emisji odorów z uwzględnieniem różnego rodzaju zakładów przemysłowych i komunalnych. Uzyskane wyniki badań pozwolą na opracowanie uniwersalnej metodyki szybkiej identyfikacji źródła uciążliwości zapachowej, umożliwiającej zastosowanie środków minimalizujących i zapobiegawczych. W konsekwencji uzyskane wyniki badań mogą pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców miast oraz sąsiadujących wsi.

Zmiana rozmiaru fontu