IDUB PW: Opracowanie modelu decyzyjnego optymalnej ścieżki selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów z terenów silnie zurbanizowanych, w oparciu o technikę prospektywnej analizy technologii.

Tytuł projektu: Opracowanie modelu decyzyjnego optymalnej ścieżki selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów z terenów silnie zurbanizowanych, w oparciu o technikę prospektywnej analizy technologii.
Kierownik Projektu: dr inż. Piotr Manczarski
Instytucja realizująca: WIBHiŚ
Źródło finansowania: Program Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)

loga

Streszczenie projektu:
Celem projektu jest stworzenie modelu decyzyjnego wyboru optymalnej ścieżki selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów z terenów silnie zurbanizowanych, w oparciu o technikę prospektywnej analizy technologii, w celu intensyfikacji recyklingu organicznego i potencjału energetycznego analizowanych odpadów (w oparciu m.in. o system biogazowni miejskich). Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje obszar tematyczny nr 7 i 4.

W zależności od źródła wytwarzania i charakterystyki ilościowo-jakościowej bioodpadów, istnieją różne ścieżki technologiczno-organizacyjne ich zagospodarowania. Jednym z wariantów wykorzystania potencjału bioodpadów jest ich przetwarzanie w procesie wytwarzania biogazu. Sam proces fermentacji metanowej może być prowadzony w wielu wariantach technologicznych, uzależnionych od jakości (w tym stopnia zanieczyszczenia bioodpadów innymi frakcjami materiałowymi, np. tworzywami sztucznymi) i dostępności wsadu. Różnorodność rozwiązań dostępna jest także w obszarze innych metod recyklingu organicznego. Niestety w doniesieniach literaturowych brakuje bieżących danych (dotyczących okresu ostatnich 10 lat) charakteryzujących jakości bioodpadów, w szczególności odniesionych do bioodpadów z obszarów silnie zurbanizowanych na terenie Polski, a właśnie w tych obszarach problem efektywnego wykorzystania potencjału bioodpadów jest największy. Plan projektu obejmuje przeprowadzenie dwóch etapów badawczych.

Pierwszy etap będzie obejmował przeprowadzenie rocznego cyklu badawczego badań jakościowych bioodpadów pochodzących ze strumienia komunalnego oraz z obiektów zbiorowego żywienia (m.in. stołówek, lokali gastronomicznych) na terenie aglomeracji Warszawskiej. Rezultatem etapu pierwszego będzie charakterystyka jakościowa bioodpadów wytwarzanych w obszarze zurbanizowanym.

Drugi etap prac badawczych będzie oparty o wykorzystanie metodyki prospektywnej analizy technologii i będzie polegał na realizacji kolejno faz: koncepcji, skanowania, zrozumienia, antycypacji i konkluzji. W ramach poszczególnych faz zostaną wykorzystane zróżnicowane metody analizy, w tym technika Delficka i zogniskowany wywiad grupowy. W tej części jednym z istotniejszych źródeł danych będą unikalne wyniki prac badawczych z etapu I. Zostaną one uzupełnione przez informacje na temat uwarunkowań techniczno-organizacyjnych związanych z wytwarzaniem i selektywnym zbieraniem bioodpadów w silnie zurbanizowanym systemie miejskim (na przykładzie m.st. Warszawy). Rezultatem etapu drugiego będzie stworzenie modelu decyzyjnego wyboru ścieżki selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów.

Zaproponowane w projekcie podejście daje szansę wyboru rozwiązań w zakresie systemu selektywnego zbierania bioodpadów o największym potencjale rozwoju. Innowacyjnym elementem projektu jest przeniesienie metod tradycyjnie stosownych w planowaniu i przygotowaniu systemów produkcji do obszaru planowania rozwoju systemów gospodarki odpadami.

Zmiana rozmiaru fontu