Pożegnanie Doktor Krystyny Wolskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2023 roku w wieku 83 lat zmarła Doktor inż. Krystyna Wolska – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Ochrony Środowiska Miejskiego b. Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska (wcześniej b. Instytut Inżynierii Środowiska) Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Pani Doktor związana była z Politechniką Warszawską od 1959 roku, przez lata prowadziła zajęcia z zakresu gospodarki odpadami oraz oczyszczania miast. Przez 46 lat pracy w naszej uczelni dała się poznać jako człowiek niezwykłej sumienności i zaangażowania, odeszła na emeryturę w 2005 roku.
Najbliższym Pani Doktor wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Krystyna Wolska (ur. 22 I 1940), Doktor inżynier Politechniki Warszawskiej, specjalistka z zakresu gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem unieszkodliwiania odpadów. Od 1 listopada 1959 roku zatrudniona na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w charakterze pracownika naukowo-technicznego. W 1971 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera na WISiW PW, zaś w roku 1977 pod promotorstwem Profesora Józefa Żabowskiego obroniła pracę doktorską pt. „Unieszkodliwianie odpadów porafinacyjnych przemysłu naftowego metodą niskotemperaturowej termicznej przeróbki” i uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych, po czy została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska WISiW PW. W latach 1987-1990 zatrudniona również w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania m.st. Warszawy jako główny specjalista konsultant naukowy. Wykładowczyni akademicka wielu pokoleń absolwentów kierunków Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska, której dydaktyka obejmowała wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne z przedmiotów specjalistycznych z zakresu gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Promotorka ponad 120 prac dyplomowych magisterskich, inżynierskich i licencjackich na ww. kierunkach. Przez kilkadziesiąt lat pracy brała udział w ponad 45 wdrożonych pracach naukowo-badawczych oraz ok. 110 pracach zleconych przez przemysł, w tym szczególny udział wniosła w opracowanie technologii unieszkodliwiania roztworów odpadowych z produkcji akrylonitrylu w zakładach Azotowych w Tarnowie oraz Petrochemii Płock (obecnie ORLEN). W Zespole Gospodarki Odpadami wykonywała również opinie oraz oceny oddziaływania na środowisko różnych obiektów przemysłowych. Doktor Wolska była autorką bądź współautorką wielu publikacji naukowych w języku angielskim i niemieckim, jednocześnie współautorką pakietu Polskich Norm i Norm Branżowych dotyczących metod oznaczania właściwości technologicznych odpadów komunalnych, powstałych w wyniku prowadzonych prac badawczych oraz wieloletniej współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Wyróżniana nagrodami: w 1986 r. Nagrodą Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki, projektowania architektoniczno-budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych oraz gospodarki komunalnej za opracowanie metody prognozowania ilości i składu odpadów komunalnych; czterema Nagrodami JM Rektora (ostatnia z 2002 roku), Odznaczona Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS. Z dniem 1 marca 2005 roku odeszła, po 46 latach pracy na emeryturę.
Zmiana rozmiaru fontu