Pożegnanie Doktora Dariusza Dmochowskiego

 

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 27 maja 2021 roku, w wieku 61 lat zmarł dr Dariusz Dmochowski – wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Chemii Sanitarnej Instytutu Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, obecnie zaś Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska, – związany z PW od lat 80. XX wieku, człowiek niezwykle serdeczny, pełen życzliwości i otwartości na pomoc bliskim, przyjaciołom i kolegom, pełen zaangażowania nauczyciel akademicki.

Najbliższym Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.
Cześć Jego pamięci!

Dariusz Dmochowski (21.VI.1959-27.V.2021). Doktor, wieloletni nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu chemii i biotechnologii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem chemicznego monitoringu środowiska. W 1983 roku ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Chemii otrzymując stopień magistra chemii w specjalności chemia podstawowa i stosowana. Bezpośrednio po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w Przedsiębiorstwie Handlu Chemikaliami „Chemia”, by od 1 lutego 1984 roku rozpocząć pracę w Instytucie Kształtowania Środowiska w Pracowni Analizy Instrumentalnej Zakładu Metodyki Badań i Normalizacji na stanowisku chemika, później zaś asystenta. W 1985 roku wyróżniony nagrodą naukową Dyrektora IKŚ.
Pracę w Politechnice Warszawskiej, w Katedrze Chemii Sanitarnej Instytutu Inżynierii Środowiska WISiW rozpoczął od 1 września 1986 roku na stanowisku asystenta stażysty. Od początku pracy rzetelnie uczestniczył w powierzonych mu obowiązkach, prowadząc zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z przedmiotów: Chemia Sanitarna I i Analiza Instrumentalna, oraz pracach organizacyjnych i badawczych realizowanych w Zakładzie. Kolejno realizował się na stanowisku, asystenta, starszego asystenta. W roku 1995 uchwałą Radą Wydziału ISiW otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza możliwości zastosowania specjacji metali ciężkich do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenach zurbanizowanych”, której promotorem był Profesor Zbigniew Szperliński i przeszedł na stanowisko adiunkta.
Zainteresowania badawcze dr Dariusza Dmochowskiego skupiały się wokół tematyki chemii środowiska oraz procesów uzdatniania wody dla potrzeb przemysłowych i zasilania instalacji grzewczych. Uczestniczył w szeregu seminariów i zjazdów naukowych, wygłaszając referaty dotyczące badań z zakresu chemii środowiska, które skupiały się wokół występowania metali ciężkich w środowisku wód powierzchniowych oraz mechanizmów ich transportu. Był również popularyzatorem wiedzy naukowo-technicznej bardzo przydatnej w praktyce, jak i z pasją realizował się jako nauczyciel akademicki, wypromował wiele prac dyplomowych.

 

Spotkanie Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Sali Rady Wydziału IŚ w 2014 r. – od lewej stoją dr inż. Mariusz Rogulski, dr inż. Damian Zasina, dr Dariusz Dmochowski i Marcin Dzięgielewski

 

 

Zmiana rozmiaru fontu