Pożegnanie dr inż. Marii Suchnickiej

Z ogromnym smutkiem żegnamy zmarłą, w dniu 2 listopada 2021 roku, w wieku 90 lat dr inż. Marię Suchnicką, długoletniego nauczyciela akademickiego, wybitnego specjalistę technologii oczyszczania wody, ścieków i osadów, wychowawczynię wielu pokoleń studentów w latach 1956 – 1991. Zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie Pani Doktor wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Maria Suchnicka (23 VIII 1931 – 2 XI 2021), doktor inżynier, specjalistka technologii oczyszczania wody, ścieków i osadów. Maturę zdała w 1951 roku. W 1956 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1956–1991 zatrudniona na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW. Po uzyskania stopnia doktora nauk technicznych w 1963 roku, zatrudniona na stanowisku adiunkta, kolejno w Katedrze Technologii Wody i Ścieków, Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków. Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wypromowała ok. 120 magistrów inżynierów. Prowadziła badania naukowe w zakresie oczyszczania wody do spożycia i na potrzeby przemysłowe, oczyszczania ścieków komunalnych i poprodukcyjnych oraz osadów pokoagulacyjnych. Prowadziła prace w programach rządowych i współpracowała z wieloma ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami wodociągowymi i przemysłowymi oraz biurami projektów. Wyniki prac badawczych zawarła w ok. 20 publikacjach. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymała nagrody Dziekana Wydziału ISiW, Rektora PW i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uroczystości żałobne odbędą się 12 listopada 2021 roku, o godz. 11:00 w Kościele. Św. Ignacego Loyoli, po których nastąpi wyprowadzenie do grobu na Cmentarz Komunalny w Wólce Węglowej.

Zmiana rozmiaru fontu