Pożegnanie Profesor Anny Grabińskiej-Łoniewskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesor Anny Grabińskiej-Łoniewskiej – wieloletnim pracowniku badawczo-dydaktycznym Zakładu Biologii Sanitarnej, później Instytutu Inżynierii Środowiska. Pani Profesor związana była z Politechniką Warszawską od 1961 roku, w latach 2003–2005 była wicedyrektorką Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii PW. Człowieku niezwykłej odpowiedzialności i solidności, wymagającej dydaktyczce, specjalistce z dziedziny biotechnologii i biologii środowiska ze szczególnym zastosowaniem w inżynierii środowiska.
Najbliższym Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Anna Grabińska-Łoniewska (7 XI 1938 – 11 XII 2021). Profesorka zwyczajna Politechniki Warszawskiej, mikrobiolożka, specjalistka w zakresie biotechnologii i biologii środowiska ze szczególnym zastosowaniem w inżynierii środowiska, dydaktyczka. Maturę zdała w 1955 roku w Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie. Po ukończeniu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra biologii w 1961 roku podjęła pracę naukową i dydaktyczną w Zakładzie Biologii Sanitarnej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, kolejno na stanowiskach: asystentki technicznej, starszej asystentki, adiunkta, adiunkta z habilitacją, czemu odpowiadały osiągnięte tytuły i stopnie naukowe: doktora nauk technicznych (1972), doktora habilitowanego nauk technicznych (1991), profesora nadzwyczajnego (2001) i profesora nauk technicznych (2008). Prowadziła wykłady z ekologii, mikrobiologii ogólnej i szczegółowej, mikrobiologii technicznej i biologii środowiska, była promotorką 40 prac dyplomowych i 4 doktorskich. W latach 2003–2005 była wicedyrektorką Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii PW. Jej zainteresowania naukowe obejmowały biodegradację związków organicznych w ściekach przemysłowych, usuwanie azotu ze ścieków metodą denitryfikacji, usuwanie na drodze biologicznej żelaza, manganu i związków humusowych z wód do picia i na potrzeby gospodarcze, wykorzystywania grzybów mikroskopowych do usuwania związków trudno rozkładalnych ze ścieków, procesów mikrobiologicznych zachodzących podczas biotermicznej przeróbki odpadów stałych metodą kompostowania i fermentacji metanowej, przenoszenia przez sieć wodociągową mikroorganizmów chorobotwórczych i oportunistycznie chorobotwórczych, występowania wymienionych mikroorganizmów w odciekach ze składowisk komunalnych i ich migracji do środowiska gruntowo-wodnego. Autorka 17 prac przeglądowych, monografii i rozpraw, ponad 100 artykułów oraz 11 podręczników akademickich, m.in. „Biologiczne przemiany żelaza i manganu w środowisku oraz w urządzeniach wodociągowych i ciepłowniczych” (2000), „Microbial contamination of drinking-water distribution systems. Problems and solutions” (2005), „Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych” (współautorka, 2010) i „Biologia środowiska” (współautorka, 2011). Do ważniejszych funkcji należy zaliczyć członkostwo w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN i członkostwo w Radzie Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.
Wg monografii pt. Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska. W 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej. Kulig A., Wojdyga K. (red.), Wydział WIBHiIŚ PW, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2016. ISBN 978-83-7545-710-0; str. 159-160).

Zmiana rozmiaru fontu