Pożegnanie Profesor Katarzyny Juda-Rezler

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 31 października 2023 roku, w wieku 65 lat, zmarła Profesor Katarzyna Juda-Rezler, wieloletnia naukowczyni Politechniki Warszawskiej, była kierownik Zakładu Meteorologii i Ochrony Atmosfery (2005–2007), obecnie (od 2007 r.) kierownik Zespołu Badawczego Ochrony Atmosfery w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz vice-przewodnicząca Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka.

W Zmarłej tracimy Uczoną o wielkim autorytecie, oddaną pracy badawczej nad ochroną atmosfery i klimatu, wspaniałą wykładowczynię akademicką, wychowawczynię wielu pokoleń młodych ludzi a przede wszystkim Człowieka o dobrym sercu i serdeczności.

Najbliższym Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Katarzyna Krystyna Juda-Rezler (23 XI 1957 – 31 X 2023). Profesor nauk technicznych, wybitna specjalistka w zakresie zanieczyszczenia i ochrony atmosfery oraz inżynierii środowiska, kontynuatorka prac swego ojca, Profesora Jana Judy. Po zdaniu matury w VI LO im. T. Reytana w Warszawie (1976) odbyła studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, które ukończyła dyplomem magistra inżyniera inżynierii środowiska (1981), następnie odbyła studia doktoranckie, osiągając z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk technicznych (1986). W 1989 roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Politechnice Warszawskiej, osiągając stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych (2004) oraz tytuł naukowy profesora nauk technicznych (2015). Kierowała na WIŚ PW Zakładem Meteorologii i Ochrony Atmosfery (2005–2007), następnie Zespołem Ochrony Atmosfery w Zakładzie/Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska (2007–do teraz). W pracy badawczej skupiona wokół zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem numerycznego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, modelowania zintegrowanego w zarządzaniu środowiskiem, identyfikacji źródeł emisji oraz oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i środowisko. Autorka 2 monografii (1 w jęz. ang.), podręcznika akademickiego „Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko” (OW PW, 2000, 2006), autorka i współautorka ponad 100 prac naukowych, w tym ok. 30 artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych; licznie cytowana w Web of Science i Scopus. Wyniki badań prezentowała na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Promotorka licznych prac magisterskich oraz 6 dyplomów doktorskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała za granicą (m.in. w Norwegian Institute for Air Research); jednocześnie prowadziła stałą, szeroką współpracę międzynarodową. Koordynatorka i wykonawca projektów badawczych, w tym finansowanych z 6. i 7. Programu Ramowego UE, przez KBN, MNiSW i NCN. Zaangażowana w działania międzynarodowych i krajowych organizacji badań środowiska: członkini EURASAP – European Association for the Science of Air Pollution (1985–do teraz), przedstawicielka Polski w Network For Collaboration Between National Integrated Assessment Modelling Activities (NIAM) (2008–do teraz), czł. Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (2016–2020; czł. Prezydium (2011–2015) oraz Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN (2011–do teraz). Była czł. Komitetu Problemowego Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN (2007–2010), Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej, IIASA (2007–2010) oraz Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN (1999–2007). Brała udział w pracach zespołów eksperckich i konkursowych w kraju i za granicą; czł. Korpusu Ekspertów NCN i ekspertka Komisji Europejskiej w 7. Programie Ramowym UE i Programie Horizon 2020. Za działalność naukową nagrodzona przez Ministra Ochrony Środowiska (dwukrotnie) oraz przez JM Rektora PW (wielokrotnie, również za działalność dydaktyczną). Laureatka konkursu studentów „Złota Kreda” na macierzystym Wydziale. Odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę. Z pasją w wolnym czasie interesowała się malarstwem, historią, literaturą, przyrodą i sportem, który również aktywnie uprawiała: w czasie studiów była reprezentantką PW w pływaniu (styl klasyczny i grzbietowy, indywidualnie i w sztafetach), z namiętnością żeglowała, jeździła konno i na nartach.

Wspomnienie Profesor Katarzyny Juda-Rezler powstało w oparciu o publikację rocznicową pt. “Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej = From water engineering, through sanitary technology, to environmental engineering 100 years of Warsaw University of Technology” redakcja naukowa: Andrzej Kulig, Krzysztof Wojdyga; Warszawa : Wydział IBHiIŚ PW : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu