Pożegnanie Profesor Marii Łebkowskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 8 października 2023 roku, w wieku 81 lat, zmarła Profesor Maria Łebkowska, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, w latach 1988-2012 Kierownik Zakładu Biologii (1998-2012), Członkini Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Rady Naukowej Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii, Pełnomocniczka Rektora ds. Zdrowia Studentów. W Zmarłej tracimy Uczoną o wielkim autorytecie. Twórczynię szkoły zastosowań nauk biologicznych w inżynierii i ochronie środowiska, wspaniałą dydaktyczkę i wychowawcę wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych, osobę o wielkim sercu i otwartości na innych.

Najbliższym Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Maria Lucyna Łebkowska (23 II 1942 – 8 X 2023). Profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, twórczyni szkoły zastosowań nauk biologicznych w inżynierii i ochronie środowiska.
Po zdaniu matury w 1959 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, ukończyła studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku mikrobiologia. W 1966 r. została zatrudniona w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, gdzie pracowała nieprzerwanie do 2015 r., uzyskując kolejno stopnie doktora i doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1998-2012 była kierownikiem Zakładu Biologii Wydziału Inżynierii Środowiska PW (obecnie Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska).
Zainteresowania naukowe Profesor Marii Łebkowskiej koncentrowały się na interdyscyplinarnych zagadnieniach z dziedziny zastosowań mikrobiologii i ekotoksykologii w inżynierii i ochronie środowiska oraz biotechnologii. Była wybitną specjalistką w zakresie mikrobiologii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem metod biotechnologicznych w inżynierii środowiska, a główne obszary Jej działalności naukowej obejmowały badania nad wpływem wybranych czynników fizycznych i chemicznych na biodegradację związków organicznych, analizę zagrożeń mikrobiologicznych w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, w systemach wodociągowych oraz dystrybucji paliw. Prowadziła biotechnologiczne prace wdrożeniowe związane z bioremediacją gruntów, uzdatnianiem wody oraz badania ekotoksykologiczne.
Prof. dr hab. Maria Łebkowska jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych, skryptów i książek, licznych referatów konferencyjnych, a także Polskich Norm i patentów. Brała udział w programach finansowanych przez Unię Europejską. Współpracowała z przemysłem, wykonując wiele prac i ekspertyz związanych z ochroną środowiska i biotechnologią. Była kierownikiem lub głównym wykonawcą grantów UE, MNiSW, NCN i NCBiR.
Działalność dydaktyczna Profesor Marii Łebkowskiej była związana ściśle z postępem wiedzy w dziedzinie inżynierii środowiska. Wykształciła wiele pokoleń absolwentów kierunków Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogospodarka, prowadząc wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z wielu przedmiotów specjalistycznych z zakresu biologii, biotechnologii i toksykologii. Prowadziła także wykłady dla uczestników kursów podyplomowych.
Była promotorem 10 obronionych prac doktorskich i wielokrotnym recenzentem doktoratów i prac habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora. W Politechnice Warszawskiej pełniła szereg funkcji, w tym pełnomocnika Rektora ds. Zdrowia Studentów, członkini Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Rady Naukowej Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii i kierunku studiów Ochrona Środowiska. Ponadto była wiceprzewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego i członkinią komitetów naukowych konferencji oraz towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Ekotoksykologicznego i Europejskiej Federacji Biotechnologii. Uzyskała liczne nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej, nagrodę Ministra MSzWiT. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmiana rozmiaru fontu