Pożegnanie Profesor Zofii Kańskiej

Pozegnanie
 
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Profesor Zofii Kańskiej – wieloletnim pracowniku naukowo-badawczym Katedry Biologii Sanitarnej, później Instytutu Inżynierii Środowiska. Pani Profesor związana była z Politechniką Warszawską od 1953 roku, w latach 1976–1978 była zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska ds. nauczania, zaś w latach 1972-1997 kierowniczką Zakładu Biologii Środowiska, pełniła również funkcje Prodziekan ds. ogólnych i naukowych (1 VI 1990–31 VIII 1993).
Człowieku niezwykłej odpowiedzialności i rzetelności, wymagającej dydaktyczce, specjalistce z dziedziny implementacji nauk biologicznych w inżynierię środowiska.
Najbliższym Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.
Cześć Jej pamięci!
Zofia Kańska (ur. 29 IX 1928). Profesorka zwyczajna Politechniki Warszawskiej, twórczyni szkoły zastosowań nauk biologicznych w inżynierii środowiska, wybitna naukowczyni i dydaktyczka. Studia wyższe odbyła w latach 1948–1952 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie mikrobiologii. Pracę zawodową podjęła 1 IX 1953 roku w Katedrze Biologii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała 30 IX 1964, a doktora habilitowanego nauk technicznych 19 VI 1973 roku. Nieprzerwanie pracowała na kolejnych stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, adiunkta (do 1973), docenta (1 V 1974) i profesora nadzwyczajnego (1 XII 1990). W latach 1976–1978 była zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska ds. nauczania. Przez 44 lata (do 1995) była nauczycielem akademickim, w tym przez 25 lat na kierowniczym stanowisku, jako kierownik Zakładu Biologii Środowiska – od 1972 do 1997) i Prodziekan Wydziału ds. ogólnych i naukowych (1 VI 1990–31 VIII 1993). Tytuł profesor nauk technicznych otrzymała 22 VI 1995. W latach 1997–2001 pełniła funkcję Sekretarza Senatu PW. Odznaczona: Złoty Krzyż Zasługi (1973 roku), Złota Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” (1980 roku), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988 roku), Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zmiana rozmiaru fontu