Pożegnanie Profesora Bronisława Bartkiewicza

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 3 czerwca 2023 roku, w wieku 82 lat, zmarł Profesor Bronisław Bartkiewicz, wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Pan Profesor związany był z Politechniką Warszawską od 1963 roku. W latach 1984-1993 Wicedyrektor Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego, członek Senatu Politechniki Warszawskiej (kadencji 1990–1993), Prodziekan ds. Studiów Wieczorowych, Podyplomowych i Zaocznych Wydziału Inżynierii Środowiska PW (kadencji 1999–2005).
Człowiek niezwykłej kultury oraz wybitny specjalista z zakresu technologii wody i oczyszczania ścieków. Nauczyciel akademicki wielu generacji Absolwentów naszego Wydziału, który swoją osobą potrafił wspierać umiejętności swoich wychowanków. W Zmarłym tracimy oddanego pracy Badacza, jednocześnie Człowieka oddanego najbliższym o wielkiej życzliwości do bliźniego.
Najbliższym Pana Profesora, a w szczególności Profesor Katarzynie Umiejewskiej, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty, składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą Wydziałową Społecznością.

Bronisław Bartkiewicz (1 III 1941 – 3 VI 2023). Profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień technologii wody i oczyszczania ścieków. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej (1958) i studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (1963) ze stopniem magistra inżyniera, rozpoczął 1 XII 1963 roku pracę w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (XI 1971). Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem Profesora Adama Chojnackiego; na opracowany temat w ramach doktoratu nt. “Sposób oczyszczania ścieków o charakterze emulsji oleju w wodzie” uzyskał patent, a następnie wiele nagród, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 1973 roku został skierowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na trzymiesięczne stypendium do Technische Hochschule Darmstadt w Republice Federalnej Niemiec. Podczas tego stypendium pracował nadal nad metodami oczyszczania ścieków o charakterze emulsji oleju w wodzie. Rezultaty tych badań publikował i przedstawił jako pracę habilitacyjną (1976). Tytuł profesora otrzymał w 2003 roku, a stopień profesora zwyczajnego – 1 III 2008 roku. W dorobku naukowym Profesora Bartkiewicza znajduje się 97 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (ang., ros., franc., niem.), w tym 3 artykuły w znanych wydawnictwach Pergamon Press, Archiv of Environmental Protection, Taylor and Francis (London/New York), monografię pt. “Oczyszczanie ścieków przemysłowych” (2000, 2002, 2004, 2007), 6 skryptów (z tego dwa w jęz. ros.), przetłumaczenie 7 podręczników akademickich z języka angielskiego i niemieckiego., 104 opracowania naukowo-badawcze, 4 patenty, 1 zgłoszenie patentowe, 7 doktoratów (4 anglojęzyczne), 13 recenzji prac doktorskich, 4 habilitacyjnych, 1 recenzję wniosku o stanowisko profesora PW oraz 5 recenzji wniosków o tytuł profesora.
Profesor na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji organizacyjnych, m.in. był: kierownikiem Studium Podyplomowego „Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów”, wicedyrektorem Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego (1984–1993), członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 1990–1993, członkiem Międzywydziałowej Komisji do spraw Kierunku Biotechnologia, Prodziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska do spraw Studiów Wieczorowych, Podyplomowych i Zaocznych (1999–2005), kierownikiem i koordynatorem międzynarodowego Grantu EUREKA nr E2695 Akronim SOILSTASORBENT „New material for road construction and flue gas desulfurisation”. Za swoją działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora Politechniki Warszawskiej.

 

Wspomnienie Profesora Bronisława Bartkiewicza powstało w oparciu o publikację rocznicową pt. “Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej = From water engineering, through sanitary technology, to environmental engineering 100 years of Warsaw University of Technology” redakcja naukowa: Andrzej Kulig, Krzysztof Wojdyga; Warszawa : Wydział IBHiIŚ PW : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016.

Zmiana rozmiaru fontu