Prace Naukowe PW serii „Inżynieria Środowiska” – informacje dla autorów

Podstawowe zasady opracowywania tekstów artykułów naukowych przeznaczonych do opublikowania w serii „Inżynieria Środowiska” są zgodne ze „Wskazówkami dla autorów prac naukowych”, określonymi przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej .

Pozostałe zasady wydawnicze Prac Naukowych serii „Inżynieria Środowiska” wynikają z dążenia do jak najszerszego rozpowszechnienia prezentowanych wyników badań, m.in. poprzez zamieszczanie co najmniej angielskojęzycznych tytułów tabel oraz podpisów pod wykresami, rysunkami itp., a także zwiększanie liczby publikacji angielskojęzycznych.

Nagłówek każdego artykułu (także w przypadku pracy zbiorowej) powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora oraz nazwę reprezentowanej przez niego instytucji. Po tytule należy zamieścić krótkie streszczenie (do 15 wierszy maszynopisu) oraz minimum trzy słowa kluczowe określające poruszaną tematykę. Do pracy należy dodatkowo dołączyć, nieprzekraczające 30 wierszy, streszczenie pracy w języku angielskim. Streszczenie powinno zawierać, również w języku obcym, tytuł pracy oraz minimum trzy słowa kluczowe.

Pozycje cytowanej literatury, oznaczone w tekście cyframi arabskimi podanymi w nawiasach kwadratowych, należy sporządzić na osobnej stronie w układzie alfabetycznym. Pozycje bibliograficzne powinny zawierać w przypadku książek: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, pełny tytuł pracy oraz nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, a w przypadku czasopism: nazwisko autora (autorów), pierwsze litery imion, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, rok wydania, numer tomu, numer bieżący i ewentualnie numery stron.

Artykuły do opublikowania należy przesyłać na adres:

prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig

Redaktor Działowy Prac Naukowych serii „Inżynieria Środowiska”

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Kontakt w formie elektronicznej na adres: andrzej.kulig@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu