Prof. Paweł Popielski Dziekanem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Prof. Paweł Popielski został wybrany na Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020 – 2024.

 

 

Paweł Popielski (ur. 21 VIII 1968). Profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Po zdaniu matury w Technikum Budowlanym nr 1 im. Zdzisława Mączyńskiego w Warszawie odbył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska PW, które ukończył dyplomem mgr. inż. budownictwa w specjalności Budownictwo Hydrotechniczne (1996). Stopień dr. nauk technicznych uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska PW (2001), przedstawiając pracę pt. „Model sufozji mechanicznej w ujęciu metody elementów skończonych”. Na tym samym Wydziale na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. „Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym” uzyskał na stopień dr. hab. nauk technicznych (2013). Zajmuje stanowisko profesora uczelni i od roku 2014 pełni funkcję kierownika Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki. Od roku 2015 zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Zajmuje się zastosowaniem zaawansowanych symulacji numerycznych, weryfikowanych nowoczesnym monitoringiem, w problemach: geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska, oceną stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych itp. Jest specjalistą w zakresie modelowania i określania oddziaływania filtracji wody w ośrodku gruntowym (erozja, sufozja, kolmatacja etc.) w analizie bezpieczeństwa obiektów budowlanych.

Autor i współautor ok. 150 publikacji, kilkudziesięciu opracowań, opinii i ekspertyz. Promotor 30 prac magisterskich i inżynierskich oraz przez wiele lat opiekun terenowych zajęć i projektów naukowych Koła Naukowego Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej.

Promotor jednego wypromowanego doktora, opiekun czterech słuchaczy studiów doktoranckich, w tym jednej słuchaczki z otwartym przewodem doktorskim.

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji, w tym cyklicznych Międzynarodowych Konferencji Technicznej Kontroli Zapór oraz Międzynarodowej Konferencji Metody Numeryczne w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych. Recenzent specjalistycznych wytycznych i instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego.

Członek założyciel, a od 2011 roku prezes, Stowarzyszenia Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Warszawskiej. Członek Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2004-2019). W latach 2007-2011 członek POLCOLD (Polski Komitet Wielkich Zapór); od 2009 r. członek grupy roboczej European Working Group on Internal Erosion in Embankment Dams and Their Foundations zorganizowanej przez ICOLD (International Commission on Large Dams). Członek Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Geotechniki. Od 2009 roku członek Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Członek Komisji Senackiej ds. Historii i Tradycji oraz Rady Szkoły Doktorskiej nr 5 i członek Stałego Zespołu ds. procedur w postępowaniach o nadanie stopnia doktora RND ILiT.

Pasjonat wody i wiatru, płetwonurek, kajakarz, jachtowy sternik morski i motorowodny z licencją na holowanie obiektów pływających.

Zmiana rozmiaru fontu