Norweski Mechanizm Finansowy: Prognozowanie odpowiedzi hydrologicznej, bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych

Tytuł projektu: Prognozowanie odpowiedzi hydrologicznej, bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych

Jednostki realizujące projekt:
Polska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Lider)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska
Norwegia
NINA: Norwegian Institute for Nature Research
NTNU: Norwegian University of Science and Technology

Zespół PW:
Dr inż. Grzegorz Sinicyn (kierownik projektu w PW)
Dr inż. Maria Grodzka-Łukaszewska
Dr inż. Łukasz Kaczmarek
Dr inż. Paweł Gilewski
Mgr. Inż. Bartosz Bednarz

Program Operacyjny/Inicjatywa/Mechanizm: Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021
Działanie/Poddziałanie: GRIEG
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.04.2023 (28 miesięcy)

 

Głównym celem projektu jest weryfikacja hipotezy o potencjalnej zmianie bilansu i obiegu węgla w przyrodzie. Prognozuje się, że zmiana tego bilansu może nastąpić na skutek postępujących zmian klimatycznych oraz podnoszenia się temperatury powietrza, co skutkować będzie zwiększającym się uwalnianiem do atmosfery dwutlenku węgla magazynowanego dotychczas w torfowiskach. Obszarem badań będzie 7 torfowisk (5 na terenie Norwegii, 2 na terenie Polski) usytuowanych na różnych długościach geograficznych. Torfowiska te, ze względu na odmienne ich położenie geograficzne, znajdują się w różnych warunkach klimatycznych a co za tym idzie – ich potencjalna reakcja w aspekcie uwalniania dwutlenku węgla do atmosfery na zmiany będzie różna.

W celu zweryfikowania tej hipotezy sformułowano zestaw zadań badawczych ułożonych w formie pakietów roboczych (WP), opartych na: ogólnej analizie zadań projektowych (WP1), modelowaniu przepływu wód podziemnych (WP3), estymacji parametrów metodą Monte-Carlo oraz statystycznych technikach oceny ryzyka (WP4), analizach izotopowych wód podziemnych, wód powierzchniowych i roślinności oraz kwantyfikacji emisji (WP5). Wyniki poszczególnych pakietów zostaną opracowane z zastosowaniem analizy metodą Bayesa (WP6). Wszystkie działania zostaną oparte na wynikach oryginalnych danych zebranych w szeregu zaplanowanych pomiarowych kampanii terenowych (WP2).

Zespół Politechniki Warszawskiej będzie realizował jedno z zadań polegające na stworzeniu, kalibracji oraz interpretacji modeli przepływu wód podziemnych dla wszystkich rozpatrywanych torfowisk.  Modele te zostaną także zbadane statystycznie pod względem niepewności wprowadzonych danych i wpływu tej niepewności na przewidywaną zmianę w bilansie wodnym i zmianach emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Zmiana rozmiaru fontu