Fundusze Europejskie: Rawicz = Human Smart City

Konsorcjum: Miasto Rawicz – Lider, Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska).

Kierownik projektu: Bernard Piskorz – przedstawiciel Urzędu Miasta Rawicz

Kierownik zadania realizowanego na Wydziale IBHIŚ: dr inż. Mariusz Rogulski

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (konkurs: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”).

Lata realizacji: 2020 – 2022.

Główne cele projektu to wypracowanie rozwiązań w celu wsparcia podejmowania decyzji dot. bieżącego funkcjonowania gminy i planowania dalszego jej rozwoju.

Projekt przewiduje zaangażowanie technologii ICT: inteligentny monitoring, systemy czujników jakości powietrza, inteligentne i energooszczędne oświetlenie, integracja danych o mieście i aplikacja mobilna do dwukierunkowej komunikacji „miasto-mieszkaniec”. W jego trakcie zostanie zbudowany innowacyjny wielowymiarowy model zarządzania miastem, oparty na danych operacyjnych z różnych warstw sensorycznych, co umożliwi podejmowanie krótko- i długoterminowych decyzji.
Proponowany system informacyjny będzie cyfrowym narzędziem łacząc różne dziedziny funkcjonowania gminy i jej mieszkańców. Pozyskane w wyniku badań dane operacyjne będą związane z wybranymi dziedzinami. Wartością dodaną projektu będzie rezultat zjawiska synergii i integracji danych pochodzących z wielu heterogenicznych źródeł tj. informacji o natężeniu ruchu kołowego, zanieczyszczeniu powietrza, pogodzie. Znajdując korelacje między tymi danymi będzie można zidentyfikować przyczyny powstawania zanieczyszczeń, ale i zbudować model doradzający optymalny rozwój gminy.

Na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska będą realizowane m.in. następujące zadania:

Działanie 1. Wsparcie w uruchomieniu środowiska pilotażowego obejmującego system kamer cyfrowych, czujników jakości powietrza, inteligentnego oświetlenia.
Działanie 2. Opracowanie koncepcji integracji danych i wartości dodanych;
Działanie 3. Weryfikacja dostępności danych ze środowiska pilotażowego;
Działanie 4. Opracowanie i wdrożenie systemu integrującego dane o mieście oraz aplikacji do komunikacji z mieszkańcami zorientowanej na osoby w wieku 60+;
Działanie 5. Budowa narzędzi do naukowej analizy danych;
Działanie 9. Uogólnienie wypracowanych wyników badań naukowych.

Zmiana rozmiaru fontu