Realizacja obiektów hydrotechnicznych w pytaniach i odpowiedziach

Autorzy: Z. Kledyński, P. Falaciński

Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu.

W preskrypcie przedstawiono technologie wykonawstwa stosowane w budownictwie wodnym oraz podstawowe zasady organizacji procesu budowlanego. Treść ujęto w kilkunastu rozdziałach poświęconych specyficznym problemom realizacji budowli hydrotechnicznych, m.in.: etapowaniu budowy, grodziom, iniekcjom, robotom ziemnym i betonowym. W zakresie organizacji robót podano informacje dotyczące: planowania budowy, tworzenia harmonogramów, zagospodarowania placu budowy i kosztorysowania. Uzupełniono je o zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Całość przedstawiono w formie ponad 150 pytań i towarzyszących im, bogato ilustrowanym, odpowiedziom.

Strona w Oficynie Wydawniczej PW

Zmiana rozmiaru fontu